220816П / 220816P

Спецификација предмета за књигу предмета
Студијски програм  Васпитач деце предшколског узраста
Изборно подручје (модул)  
Врста и ниво студија Основне струковне студије-први ниво
Назив предмета Математичко-дидактичке игре
Наставник (за предавања) Живановић В. Милан
Наставник/сарадник (за вежбе) Живановић В. Милан
Наставник/сарадник (за ДОН)  
Број ЕСПБ 3 Статус предмета (обавезни/изборни) изборни
Услов  
Циљ
предмета
Упознати студента са значајем игре у учењу; оспособити их за популаризацију математике међу децом предшколског узраста кроз коришћење разноврсних математичко-дидактичких игара, развој креативност студената у налажењу и осмишљавању нових игара, увођење студената у истраживачки рад, оспособити студенте за самостално одабирање и коришћење литературе у систематском самоедуковању
Исход
предмета

По успешном завршетку овог курса студент би требало да буде способан да: - објасни значај игре у учењу деце предшколског узраста, а посебно значај математичко-дидактичких игара, - познаје велики број игара и њихове разне класификације у циљу њиховог правилног избора за непосредан рад са децом, - користи савремену ИК технологију у креирању и организацији математичко-дидактичких игара, - уноси кративна побољшања у већ постојеће игре и осмишљава нове математичко-дидактичке игре, - познаје разне система организације игара у зависности просторних, времанских, техничких, популацијских и других услова - прати савремену литературу из теорије игара и активно учествује у раду стручних семинара ради свог даљег усавршавања

Садржај предмета
Теоријска
настава
Значај игре у предшколском образовању. Преглед основних комбинаторних конфигурација. Математичко-дидактичке игре. Класификација математичко-дидактичких игара. Примери математичко-дидактичких игара. Организација математичко-дидактичких игара.
Практична настава (вежбе, ДОН, студијски истражива-чки рад) Историјски развој игре. Појам и врсте игара. Дидактичке игре. Конструктивне игре. Друштвене игре. Игре меморисања. Игра као метода рада у развијању почетних математичких појмова. Игра као средство и облик учења предшколског детета. Компјутер и математичко-дидактичке игре.
Литература
1 Шимић, Г. (2000). Игром до математике, Шабац: Висока школа за образовање васпитача
2 Марковић М, и др, (2002). Корак коорак 2, Београд: Креативни центар,
3 Живановић М. (2016). Примена Геогебре у креирању математичко-логичких игара, Иновације у настави, XXIX, 2016/1, стр. 115-122. Београд: Учитељски факултет
4 Живановић М, (2015). Организација такмичарских дуел игара, Синтезе, бр. 8, стр. 43-52, Крушевац: Висока школа струковних студија за васпитаче,
5 Живановић М, Пикула М (2013). Основне комбинаторне конфигурације у образовање васпитача, Синтезе, бр. 3, стр. 23-31, Крушевац: Висока школа струковних студија за васпитаче
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови
2 1      
Методе
извођења
наставе
Програмски садржај овог студијског програма реализује се у виду предавања, вежби, саопштења, разговора, моделовања и осмишљавања оригиналних математичко-дидактичких игара као моћног средства за увођење математичких појмова код деце предшколског узраста.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе 70 Завршни испит 30
активност у току
предавања
20 писмени испит 30
практична настава   усмени испит  
колоквијуми 30    
семинари 20