421316П/ 421316P

Спецификација предмета за књигу предмета
Студијски програм  Васпитач деце предшколског узраста
Изборно подручје (модул)  
Врста и ниво студија Основне струковне студије-први ниво
Назив предмета Драматизација књижевних текстова за децу
Наставник (за предавања) Марковић С. Ана
Наставник/сарадник (за вежбе) Марковић С. Ана
Наставник/сарадник (за ДОН)  
Број ЕСПБ 3 Статус предмета (обавезни/изборни) изборни
Услов  
Циљ
предмета
"Упознавање студената са основним елементима драме (експозиција, заплет, кулмина перипетија, расплет; Упознавање студената са основним драмским врстама (трагедија, комедија, драма у ужем смислу); Утврђивање одређених књижевних врста и елемената прозних и лирских остварења која су најпогоднија за драматизацију тј. уметничку транспозицију; Оспособљавање студената за анализу текста на основу које треба утврдити главне моменте сижеа које треба транспоновати у посебне сцене, карактеристике јунака, идеју приче, композицију и језик приче; Развијање имагинације, инвенције и стваралаштва; Развијање способности посматрања и подражавања говора, гласова, гестова, израза лица, држања тела, начина ходања, поступака, радњи и понашања других људи и животиња; Оспособљавање васпитача за развијање моторне и менталне функције детета и омогућавање развитка маште и стваралачких способности, као и способности за јавне наступе; Развијање могућности да се претходно стечена знања употребе на нов и оригиналан начин; Оспособљавање васпитача за формирање флексибилне, опсервативне, критичке и самокритичке личности. "
Исход
предмета
Разумевање, анализирање и евалуирање процеса уметничке транспозиције дела тј. драматизације књижевног текста; Овладавање методама и поступцима у процесу драматизације књижевног дела; Планирање и реализација самосталног стваралачког рада и када је реч о драматизацији прозног и лирског текста, али писање самосталног сценарија; Компетентно примењивање стечених знања, кроз давање квалификованих предлога и идеја за континуирано праћење потреба деце за организовањем приредба и свечаности, као и других врста организованих уметничких активности; Критичко промишљање релевантних проблема који се тичу драматизације књижевних текстова; Примењивање стечених знања у области организовања средине и обезбеђивање услова за извођење драмских активности; Примењивање стечених знања да у оквиру драмског изражавања и стварања, посебно негује уметничку слободу и пружа детету могућности да се одвоји од стварности кроз игру, акцију, креативно искуство и нека нова знања и тумачења стварности; Примењивање стечених знања да у оквиру драмског изражавања и стварања оспособљава дете и охрабрује га да говори пред другима, стављајући га у ситуације у којима, представљајући неког другог, комуницира са суиграчима и публиком.
Садржај предмета
Теоријска
настава
Драмски текст и позориште: Упознавање студената са основним елементима драме; упознавање студената са основним драмским врстама; облици приповедања: нарација, дескрипција, дијалог, монолог, унутрашњи монолог; вербална и невербална комуникација; техника гласа и дикција; сценски покрет; уметничке транспозиције прозних и лирских врста у драмски текст: сиже, карактери, идеја, композиција и језик...; драмске технике и приповедање; упознавање са основним драмским техникама: пантомима и наративна пантомима; акционе приче; групна драматизација; игре у дијалозима-драмске игре; самостална припрема малих драмских комада; рад на припреми школских приредби и свечаности
Практична настава (вежбе, ДОН, студијски истражива-чки рад) Посета позоришту; Разговор о одгледаној представи/ама; Избор текста за драмску игру; Читачка проба (анализа ликова, основна идеја, читање по групама( уметничка интерпретација текста: прозодијски елементи, логички акценат; пратеће вредности усменог говора: интонација, интензитет, ритам, темпо, пауза; методе уметничке) ); распоредна проба (груписање лица и ствари на сцени; вежбе покрета и гестова; сценске радње; вежбе ритма и темпа; распоредна проба: звучни и други ефекти; костими и маске; израда декора; извођење представе/представа; Гледање телевизијске драме или слушање радио-драме; ставаралачки писмени рад: драматизација епског или лирског дела; стваралачки писмени рад: писање сценских дела – драматизација
Литература
1 Грушановић. З.(2011). Драматизација у настави.Београд: Клетт.
2 Аристотел.(1985). О пјесничком умјећу. Загреб:Школска књига.
3 Мисаиловић. М. (1991). Дете и позоришна уметност. Београд: ЗУНС.
4 Бокшан-Танурџић. З. (2000). Од игре до позорнице. Београд: Креативни центар.
5 Бојовић Д. (2009). Моћ маште, моћ покрета: водич кроз драмске технике у раду са децом. Београд: Центар за примењену психологију.
6 Бојовић Д. (2009). Ухвати ритам афричке приче: драмске технике у причама за децу. Београд: Центар за примењену психологију.
7 Бојовић. Д. Од питања до сазнања: деца у свету драмског истраживања. Београд: Центар за примењену психологију.
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови
1 1      
Методе
извођења
наставе
Дијалошка метода - метода разговора; Метода читања и рада на тексту; Тимски рад; Интерактивна настава.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе 40 Завршни испит 60
активност у току
предавања
10 писмени испит 30
практична настава 30 усмени испит 30
колоквијуми      
семинари