220716Д/ 220716D

Спецификација предмета за књигу предмета
Студијски програм  Васпитач деце предшколског узраста
Изборно подручје (модул)  
Врста и ниво студија Основне струковне студије-први ниво
Назив предмета Породица и савремено друштво
Наставник (за предавања) Бешић Љ. Милош
Наставник/сарадник (за вежбе) Манић С. Ивана
Наставник/сарадник (за ДОН)  
Број ЕСПБ 5 Статус предмета (обавезни/изборни) изборни
Услов  
Циљ
предмета
Упознавање са основним теоријским и емпиријским сазнањима о породици, домаћинству и браку; променама функција, преображају ауторитета и вредности; указивање на значај процеса социјализације и на феномене делинквенције.
Исход
предмета
"Након успешно завршеног курса, студенти би требало да буду способни да: • Објасне суштину разноликости породичних облика; • Разумеју и праве разлику између традиционалне нуклеарне породице и савремених породичних образаца; • Критички анализирају промене функиција савремене породице; • Процене утицај мењања супружничких улога на васпитање деце; • Пројектују последице распадања брака на развој и социјализацију деце; • Резимирају главне доприносе савремених социолошких перспектива породице. "
Садржај предмета
Теоријска
настава
Појам породице у историјском пресеку; Домаћинство; Сродство; Брак; Полови и родна подела рада у породици; Дете и детињство; Родитељство; Ауторитет у породици и његова делегитимација; Породичне вредности; Процес социјализације у породици; Интеграција и дезинтеграција породице; Породица и друштвене промене; Породица и делинквенција
Практична настава (вежбе, ДОН, студијски истражива-чки рад) Разговор о заблудама приликом дефинисања породице; Разговор о новим перспективама о социологији породице; Разговор о домаћинству (традиционалном, с "одсутним оцем" или једним родитељем) и сродство; Разговор о браку и разводу брака, односно алтернативним браковима; Разговор о полу и родним неднакостима, с посебним освртом на полну поделу послова и улога; Разговор о детињству као социјалном и културном конструкту; Разговор о моћи и делегитимацији ауторитета у породици; Разговор о променама породичне вредности; Разговор о процесу социјализације у породици; Разговор о патолошким појавама у породици.
Литература
1 Милић, А. (2001): Социологија породице.Београд.Чигоја штампа.
2 Segalan, M. (2009): Sociologja porodice. Beograd, Clio.
3 Gidens, Е. (2003): Sociologija. Beograd. Ekonomski fakultet.
4 Haralambos, M.i Holborn, M. (2002): Sociologija - Teme i perspektive. Zagreb. Golden marketing.
5 Љубичић, M. (2011): Породица и делинквенција,Београд. Чигоја штампа.
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови
2 2      
Методе
извођења
наставе
Вербалне; партиципативне; кооперативне; интерактивне; методе самосталног рада
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе 50 Завршни испит 50
активност у току
предавања
10 писмени испит 20
практична настава 10 усмени испит 30
колоквијуми 20    
семинари 10