421216П/ 421216P

Спецификација предмета за књигу предмета
Студијски програм  Васпитач деце предшколског узраста
Изборно подручје (модул)  
Врста и ниво студија Oсновне струковне студије-први ниво
Назив предмета Музичко стваралаштво
Наставник (за предавања) Тасић Д. Наташа
Наставник/сарадник (за вежбе) Митић Д. Марјан
Наставник/сарадник (за ДОН)  
Број ЕСПБ 3 Статус предмета (обавезни/изборни) изборни
Услов  
Циљ
предмета
"Упознати студенте са основним стилским правцима у музици, проширити основна знања о музичким инструментима; оспособити студенте за препознавање познатих композиција слушањем одабраних примера из музичке литературе. Развијеност естетских критеријума процењивања музичког дела и способности уживања у музици."
Исход
предмета
"По успешном завршетку курса студенти би требало да буду оспособљени да: - препознају дела вокалне и инструменталне музике како би их правилно користили у раду са децом - праве разлику између основних стилских праваца у музици - објасне главне карактеристике стилских праваца у музици - развијају позитиван однос према класичној музици како би свој позитиван став пренели на децу - процене каква музика одговара одређеном узрасту деце - опишу најзначајније представнике барока, класицизма, романтизма и импресионизма"
Садржај предмета
Теоријска
настава
"Кратак преглед музичких епоха и стилова кроз историју музике. Најважнији представници ренесансе, барока, класицизма, романтизма и импресионизма. Основне карактеристике националне историје музике. Препознавање познатих одломака у слушаним композицијама."
Практична настава (вежбе, ДОН, студијски истражива-чки рад) "Вежбе, Други облици наставе, Упознавање музичке литературе слушањем музике."
Литература
1 Ђурковић-Пантелић, М.: Методика музичког васпитања деце предшколског узраста, Виша школа за образовање васпитача, Шабац, 1998
2 Хевелер, К: Музички лексикон, Матица српска, 1990
3 Маринковић, С: Историја музике, Завод за уџбенике и наставна средства, 1997
4  
5  
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови
1 1      
Методе
извођења
наставе
Предавања, важбе, рад у малим групама
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе 70 Завршни испит 30
активност у току
предавања
15 писмени испит  
практична настава 15 усмени испит 30
колоквијуми 40    
семинари