421316J / 421316J

Спецификација предмета за књигу предмета
Студијски програм  Васпитач деце предшколског узраста
Изборно подручје (модул)  
Врста и ниво студија Основне струковне студије-први ниво
Назив предмета Рано учење и афективно везивање
Наставник (за предавања) Павличевић М. Славица
Наставник/сарадник (за вежбе) Петровић П. Ивана
Наставник/сарадник (за ДОН)  
Број ЕСПБ 5 Статус предмета (обавезни/изборни) изборни
Услов  
Циљ
предмета
Циљ предмета је припрема студената да:1. Усвоје основне појмове из области раног учења и афективног везивања; 2. Проуче различите концептуалне оквире за разумевање раног учења и различите експерименталне и клиничке приступе у изучавању афективног везивања; 3. Усвоје знања о афективном развоју; 4. Изграде осетљивост за осећања и осећајна стања других; 5. Усвоје знања о различитим типовима афективног везивања и афективним стањима деце; 6. Примене изграђена знања и вештине у остваривању афективне везе са децом у практичним активностима.
Исход
предмета

По успешном завршетку курса студенти би требало да буду способни да: 1. Препознају различите типове афективног везивања деце и родитеља; 2. Изаберу адекватне игре и активности којима ће подстицати рано учење и афективно везивање; 3.Структуирају подстицајну васпитну (физичку и социјалну) средину у којој ће дете "стицати искуства по свом сопственом програму"; 4. Примењују стечена знања, вештине и умења у решавању практичних проблема у процесу раног учења; 5.Усвоје улоге осетљивих посматрача активности деце у које ће се укључивати својим ненаметљивим подстицајима; 6.Остварују са децом афективни однос пун љубави, разумевања и прихватања.

Садржај предмета
Теоријска
настава
Концептуални оквир за разумевање раног учења.Неуробиолошке и неурокогнитивне основе раног учења.Утицај биолошких, социолоших и културолошких чиниоца.Сазревање, развој и рано учење. Критички период за учење, ефекат учења, готовост и спремност за учење.Рано учење и интеракција детета са одраслом, зрелом личности. Афективно везивање. Везаност и зависност. Различити експериментални и клинички приступи у проучавању афективне везаности.Психоаналитичке и социјалне теорије афективне везаности. Болбијева теорија везивања и везаности .Ментализација. Интерсубјективност.Ејнсвортова о типовима везаности.
Практична настава (вежбе, ДОН, студијски истражива-чки рад) Методе и технике испитивања и праћења раног учења.Криве раног учења.Слободна и спонтана игра на раном узрасту. Активно и интерактивно учење. Улога подстицајне васпитне (физичке и социјалне) средине за учење.Улоге деце и улоге одраслих у раном учењу.Активности и игре за рани развој и учење детета. Методе за испитивање емоционалне везаности. Поремећаји везаности. "Д" образац деце. "У" образац одраслих.Проучавање дечјих емоција. Рано јављање и рано препознавање емоција. Субјективност емоција. Емоционална интелигенција и емоционални језик. Програми подстицања емоционалног развоја.
Литература
1 Ивић И. (2002): Активно учење, Београд, УНИЦЕФ и Институт за психологију; Ивић, И. и сар. (2002). Васпитање деце до 3 године. Београд. УНИЦЕФ и Институт за психологију , Филозофски факултет, Универзитет у Београду
2 Мирић Ј. и Димитријевић А. (2006):Афективна везаност: експериментални и клинички приступи, Београд, ЦПП
3 Злотовиц М. (1982): Страхови код деце, Београд, Завод за уджбенике и наставна средства
4 Ханак Н., Димитријевић А. (2007): Афективно везивање. Теорија, истраживања, психотерапија,Београд, ФАСПЕР
5 Енион Д. (2003): Рано учење, Нови Сад, Змај; Шаин М. и сар. (2000): Корак по корак 1, васпитање деце до 3 године, Београд, Креативни центар; Марковић М. И сар. (2002): Корак по корак 2, васпитање деце од 3 до 7 година, Београд, Креативни центар
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови
2 1      
Методе
извођења
наставе
Интерактивна предавања и вежбе; навођење практичних примера из литературе и праксе предшколских, социјалних и здравствених установа; дискусионе групе, радионице; презентације резултата истраживања; рад у малим групама (практична настава),рад на пројекту, семинарски и други радови.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе 70 Завршни испит 30
активност у току
предавања
10 писмени испит 30
практична настава 15 усмени испит  
колоквијуми 30    
семинари 15