421116П / 421116P

Спецификација предмета за књигу предмета
Студијски програм  Васпитач деце предшколског узраста
Изборно подручје (модул)  
Врста и ниво студија Основне струковне студије-први ниво
Назив предмета Драмска радионица
Наставник (за предавања) Дуковић П. Зорица
Наставник/сарадник (за вежбе) Дуковић П. Зорица
Наставник/сарадник (за ДОН)  
Број ЕСПБ 3 Статус предмета (обавезни/изборни) изборни
Услов  
Циљ
предмета
да упозна студенте са основним појмовима драмске уметности;-да их подучи драмском васпитању деце;-да развију способност самосталног критичког просуђивања драмских остварења за децу;-да омогући студентима да схвате значај драмских игара и драмских радионица у васпитно-образовном раду
Исход
предмета

Очекује се да након положеног испита студенти могу да:-правилно тумаче и анализирају основне појмове драмске уметности;-самостално интерпретирају драмска остварења и стручну литературу- примене стечена сазнања из драмске педагогије у раду са децом-;-примењују драмске игре у раду са децом;-организују драмску радионицу- режирају дечије драмске представе

Садржај предмета
Теоријска
настава
Основни појмови драмске уметности;Облици и врсте дечјег драмског стваралаштва:импровизација,драмске и драматизоване игре,игрокази.Драмско васпитање.Драмско васпитање у свету. Креативна драма. Говор-покрет и мимика.Систем драмских игара.Драмске одреднице:драмско у игри,драмски простор,драмско време,драмски лик.Улога васпитача у драмској игри.Утицај драмске игре на емоционалну интелигенцију.Вербална и невербална драмска игра.Усмена традиција драмске игре.Пантомима и наративна драма.Групна драматизација.Драматизација.Драмска књижевност за децуВаспитач као редитељ дечијих драмских представа.Драмске радионице у вртићу.Педагошка и уметничка својства драмских радионница.
Практична настава (вежбе, ДОН, студијски истражива-чки рад) Реализација драмских игара;Организација драмских радионица;Извођење драмских представа ( студентске режије)
Литература
1 Бојовић,Душица:Више од игре,ЦПП,Београд,2008
2 Краљик-Перић,Мира:Драмске игре за дјецу предшколске доби,Свеучилиште Штросмајер,Учитељски факултет,Осијек,2008
3 Танурџић-Бокшан,Зора:Од игре до позорнице,Креативни центар,Београд,2000
4 Ладика,,Звјездана.,Чечук,С.,Девић,Ђ:Драмске игре,Загреб,1983
5 Мисаиловић,Миленко:Дете и позоришна уметност,Завод за уџбенике и наставна средства,Београд,1991
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови
2 1      
Методе
извођења
наставе
демонстративна,интерактивна,радионичарски метод
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе 70 Завршни испит 30
активност у току
предавања
10 писмени испит  
практична настава 40 усмени испит 30
колоквијуми 20    
семинари