210816П/ 210816P

Спецификација предмета за књигу предмета
Студијски програм  Васпитач деце предшколског узраста
Изборно подручје (модул)  
Врста и ниво студија Oсновне струковне студије-први ниво
Назив предмета Телесни развој и здравствено васпитање
Наставник (за предавања) Милослав Б. Марковић
Наставник/сарадник (за вежбе) Милослав Б. Марковић
Наставник/сарадник (за ДОН)  
Број ЕСПБ 3 Статус предмета (обавезни/изборни) обавезни
Услов  
Циљ
предмета
да студенти стекну знања из телесног раста и развоја деце
Исход
предмета
У оквиру овог студијског предмета студент ће бити оспособљен да: спроводи негу, хигијену и здравствен одгој малог детета; разликовати најчешће дечије болести; рано открити поремећаје у развоју и применити мере услед благих одступања у развоју; изводити прву помоћ.
Садржај предмета
Теоријска
настава
Основи медицинске физиологије; Оплођење; Полне ћелије и жлезде; Одређивање пола; Фазе пренаталног периода; Неправилности развоја у пренаталном периоду; Периодизација детињства; Најчешћи поремећаји у расту и развоју предшколске деце; Урођене мане као последица неправилне антенаталне заштите; Лична хигијена и ментална хигијена; Хигијена исхране; Дечије болести; Повреде и прва помоћ.
Практична настава (вежбе, ДОН, студијски истражива-чки рад) Оплођење; Полне ћелије и жлезде; Одређивање пола; Фазе пренаталног периода; Неправилности развоја у пренаталном периоду; мере услед благих одступања у развоју; Периодизација детињства; Најчешћи поремећаји у расту и развоју предшколске деце; Урођене мане као последица неправилне антенаталне заштите; Лична хигијена и ментална хигијена; Хигијена исхране; Дечије болести; Повреде и прва помоћ. Правилно спровођење неге, хигијене и здравственог одгоја малог детета; разликовање најчешћих дечијих болести; рано откривање поремећаја у развоју.
Литература
1 Марковић М.(1996). Телесни развој и здравствено васпитање.Шабац: Виша школа за васпитаче.
2 Антонијевић Ж. (2001). Телесни развој и здравствено васпитање. Београд: Виша школа за васпитаче.
3  
4  
5  
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови
2 1      
Методе
извођења
наставе
Програмски садржај студијског предмета реализује се у облику предавања, теоријских вежби и самосталног рада студената. Предавања се углавном своде на саопштавања непознатих чињеница и објашњавања нових појмова.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе 60 Завршни испит 40
активност у току
предавања
15 писмени испит  
практична настава 15 усмени испит 40
колоквијуми 20    
семинари 10