412316П / 412316P

Спецификација предмета за књигу предмета
Студијски програм  Васпитач деце предшколског узраста
Изборно подручје (модул)  
Врста и ниво студија Основне струковне студије-први ниво
Назив предмета Методика упознавања околине 1
Наставник (за предавања) Михајловић К. Невенка
Наставник/сарадник (за вежбе) Раичевић Г. Јелена
Наставник/сарадник (за ДОН)  
Број ЕСПБ 4 Статус предмета (обавезни/изборни) обавезни
Услов  
Циљ
предмета
Студенти ће: -схватити комплексност појма околине и њен значај за дете предшколског узраста; - бити упознати са основним појмовима како из домена природног, тако и из домена друштвеног окружења детета; - бити свесни значаја еколошког васпитања и образовања од предшколског узраста; - одредити садржај за упознавање природне и друштвене средине с циљем схватања њихове повезаности и условљености; - бити упознати са израдом писане припреме у одређеној узрастној групи на задату тему; - схватити значај адекватног одабира метода, облика и средстава рада при упознавању деце са околином.
Исход
предмета

По успешном завршетку овог курса студенти би требало да буду оспособљени да:- дефинишу улогу и значај васпитача у успостављању интеракције детета са околином; - препознају основне методичке принципе при упознавању деце са околином; - селектују одговарајућу педагошко-психолошку основу око организације активности и практичног рада у групи; - дискриминишу и тестирају вештине којима ће деци предшколског узраста развити основне представе о појмовима у непосредном окружењу; - самостално организују и интегришу различите практичне активности (усмерене активности, радионице, играонице) из домена упознавања природне и друштвене средине; - упоређују и оцењују одабир адекватних методичких поступака у односу на задату тему у одговарајућој узрастној групи деце.

Садржај предмета
Теоријска
настава
Предмет проучавања методике упознавања околине; Могућности предшколског детета и учење; Утицај одраслих у изграђивању односа детета са околином - улога и значај васпитача; Основи методички принципи при упознавању деце са околином; Природа и природне појаве; Нежива природа; Универзум; Вода; Ваздух; Кретање, Топлотне појаве, Време, Простор; Жива природа - Биљни свет, Животињски свет; Човек као биолошко биће; Уочавање и разликовање живе од неживе природе; Еколошко образовање и васпитање; Дете у предшколској установи и друштвене појаве; Дете као социјално биће; Производи људске делатности.
Практична настава (вежбе, ДОН, студијски истражива-чки рад) Програмски задаци и садржаји у области упознавања околине. Методе, облици, средства рада и игре у упознавању деце са околином. Педагошко-психолошке основе организације активности и практичног рада око упознавања околине. Могућности и начини мотивисања и оспособљавања деце за посматрање у природи. Природне појаве и нежива природа. Природна средина, човек као биолошко биће, биљни и животињски свет као предмет интересовања, истраживања и упознавања деце предшколског узраста. Избор садржаја за упознавање друштвене средине с циљем схватања њихове повезаности и условљености. Израда писане припреме за дневне активности у одређеној узрастној групи на задату тему.
Литература
1 Др Невенка Михајловић, Др Љубиша Михајловић:Методика упознавања околине,Пирот, 2011.
2 Др Љубо Каурин: Мој свет - Природа и друштво за предшколце, Бистричак, Нови Сад 2002.
3 Емил Каменов: Упознавање околине, Драгон, Нови Сад 2002.
4 Др Љубиша Михајловић, Др Невенка К. Михајловић: Методика упознавања околине, практикум, Сиграф, Крушевац 2013.
5 Др Брана Иванковић: Методика упознавања околине, Сремска Митровица 2004.
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови
2 1      
Методе
извођења
наставе
Настава је креативна и интерактивна. Предавања се одвијају вербалном и дијалошком методом, фронтално. Вежбе се одвијају у групама уз менторски систем рада, темељну анализу семинарских радова, изналажење нових идеја и неговање активне критичке дискусије. За предавања и вежбе се користе сва доступна средства и помагала. Консултације се одвијају једанпут недељно индивидуалним радом наставника са студентима. Вредновање рада студената обухвата све инструменте савремене методичке евалуације.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе 70 Завршни испит 30
активност у току
предавања
10 писмени испит  
практична настава 10 усмени испит 30
колоквијуми 30    
семинари 20