311816П / 311816P

Спецификација предмета за књигу предмета
Студијски програм  Васпитач деце предшколског узраста
Изборно подручје (модул)  
Врста и ниво студија Основне струковне студије-први ниво
Назив предмета Модерни облици у књижевности за децу
Наставник (за предавања) Марковић С. Ана
Наставник/сарадник (за вежбе) Станисављевић Б. Невена
Наставник/сарадник (за ДОН)  
Број ЕСПБ 3 Статус предмета (обавезни/изборни) обавезни
Услов Положен испит из предмета Увод у књижевност за децу
Циљ
предмета
Упознавање студената са основним принципима тумачења структуралних елемената и жанровских карактеристика књижевних дела за децу; Упознавање студената са основним методичким поступцима у проучавању књижевног дела за децу; Оспособљавање студената да на адекватан начин мотивишу децу за доживљавање и прихватање књижевног дела; Обучавање студената да путем интерпретације књижевних дела за децу код њих развијају рецепцијске и сазнајне способности, да позитивно утичу на уобличавање социјалних, моралних и естетских квалитета дечје личности, унапређују способност изражавања и комуникације, подстичу дечју радозналост, машту и креативност
Исход
предмета

По успешном завршетку курса студент би требало да буде способан да: тумачи књижевност за децу у њеном историјском развоју; Самостално тумачи књижевно дело за децу, нарочито оне његове димензије које га чине специфичним у поређењу са литературом за одрасле; Вербално реализује пишчеву поруку; Самостално врши избор дела у непосредној васпитно-образовној ситуацији; Примењује аналитичко-синтетички приступ књижевном делу (вербална интерпретација, обрада, тумачење); Омогући детету да путем интерпретације књижевних дела дође до нових сазнања, појмова и термина захваљујући којима ће моћи да доживи и схвати конкретно уметничко дело, као и да та сазнања примени у свакодневном животу

Садржај предмета
Теоријска
настава
Књижевност и васпитање; Књижевност за децу као модел комуникације с децом; Структура дечјег мишљења; Симболичка игра као претходник дечјег књижевног стваралаштва; Вербалне игре детета предшколског узраста; Основни елементи структуре књижевног дела; Избор књижевног текста у односу на књижевно-уметничке, развојне, узрасне и тематске критеријуме; Интерпретацја књижевног дела: садржај, циљ, задаци, структура усмерене активности из књижевности; Мотивисање детета за доживљавање и прихватање књижевног дела; Говорна интерпретација књижевног дела и њени методички аспекти;Тумачење доживљаја као исходиште интерпретације књижевног текста;
Практична настава (вежбе, ДОН, студијски истражива-чки рад) Примери доживљајно-сазнајне мотивације; Увежбавање говорне интерпретације текста; Изналажење и формулисање теме и мотива на задатом тексту; Уочавање појединих елемената композиције Одређивање идејног и етичког смисла задатог текста Анализа језичко-стилских карактеристика задатог текста; Тумачење конкретних текстова за децу у складу са доживљајно-сазнајним способностима деце предшколског узраста: успаванке, ташунаљке, цупаљке, проходалице, ругалице, благослови, разбрајалице, загонетке, пословице, лирске песме, приче, бајке, басне. Посматрање усмерене активности из књижевности у вртићу;
Литература
1 Дотлић Љ.; Каменов Е. (1996). Књижевност у дечјем вртићу. Нови Сад:Змајеве дечје игре
2 Дуран М.; Плут Д. (1988). Симболичка игра и стваралаштво. Београд:ЗУНС
3 Чаленић М. (1975). Књижевност за децу. Београд:ИНТЕРПРЕС
4 Прелевић Р. (1979). Поетика дечје књижевности. Мостар: Прва књижевна комуна
5 Шмит, В.Х.О. (1999). Развој детета: биолошки, културолошки и васпитни оквир проучавањаБеоград: ЗУНС
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови
2 1      
Методе
извођења
наставе
"Дијалошка метода - метода разговора;Метода читања и рада на тексту Метода писања;Проблемска метода; Радионичарски метод –Едукативне радионице; Практичне методе – Mетоде практичних aктивности"
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе 40 Завршни испит 60
активност у току
предавања
  писмени испит 30
практична настава 15 усмени испит 30
колоквијуми 15 практични део испита  
семинари 10