412216П / 412216P

Спецификација предмета за књигу предмета
Студијски програм  Васпитач деце предшколског узраста
Изборно подручје (модул)  
Врста и ниво студија Основне струковне студије-први ниво
Назив предмета Методика почетних математичких појмова 1
Наставник (за предавања) Живановић В. Милан
Наставник/сарадник (за вежбе) Живановић В. Милан
Наставник/сарадник (за ДОН)  
Број ЕСПБ 4 Статус предмета (обавезни/изборни) обавезни
Услов  
Циљ
предмета
Упознавање студената са психофизичким карактеристикама деце и могућностима развоја почетних математичких појмова на предшколском узрасту; Оспособљавање студената за развој математичких појмова кроз партнерске односе са децом на слободним и усмереним активностима; Оспособљавање студената да дечја чулно-опажајна искуства о квантитативним својствима реалних предмета из окружења и временско-просторне релације преводе у математичке појмове; Упознавање студената са организацијом рада и осмишљавањем методичких ситуација за формирање математичких појмова.
Исход
предмета

По успешном завршетку овог курса студент би требало да буде способан да: - наведе циљеве и задатке васпитно-образовног рада на развијању математичких појмова код деце предшколског узраста, - објасни развој мишљења и карактеристике појединих фаза менталног развоја деце, - методички прилагоди процес формирања математичких појмова деци предшколског узраста, - преведе дечија чулно-опажајна искуства о квантитативним односима реалних предмета из окружења у математичке појмове, - примени методичке поступке у формирању математичких појмова, - организаује слободне и усмерне активности.

Садржај предмета
Теоријска
настава
Методика развијања математичких појмова: Методика наставе математике; Методика развијања математичких појмова на предшколском узрасту; Психолошке основе развијања математичких појмова: Развој мишљења код деце; Карактеристике појединих фаза менталног развоја деце; Математички појам;Мисаоне операције у сазнајном процесу; Утицај околине на формирање математичких појмова; Организација рада у развијању математичких појмова: Облици васпитнообразовних активности; Основни методички принципи; Методе рада; Облици рада; Дидактичка средства и материјали; Могућности развијања математичких појмова у предшколским установама; Улога васпитача у процесу стицања математичких појмова; Опажање и схватање простора и просторних релација; Формирање појма скупа; Развијање појма природног броја; Развијање геометријских појмова; Мерење и мере.
Практична настава (вежбе, ДОН, студијски истражива-чки рад) На вежбама се симулирају различите животне ситуације и описују методички поступци изградње и формирања математичких појмова. После сваке теме студенти добијају одређен број вежби и задатака које самостално решавају. Осмишљавају методичке поступке формирања почетних математичких појмова, дају и образлажу своја мишљења и ставове о тим поступцима. Најбитнији облик наставне активности је осмишљавање и прављење импровизованих животних ситуација, тј. методичких поступака погодних за развијање одговарајућих математичких појмова.
Литература
1 Дејић, М.: Матодика развијања почетних математичких појмова, Учитељски факултет, Београд, 2015.
2 Егерић, М.: Матодика развијања почетних математичких појмова, Педагошки факултет, Јагодина, 2009.
3 Добрић Н.: Развијање почетних математичких појмова у предшколским установама, Београд 1979.
4 Шимић, Г.: Методика развоја почетних математичких појмова, Виша школа за образовање васпитача, Шабац, 1998.
5 Каменов, Е.: Математичке активности, Нови Сад,1999.
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови
2 1      
Методе
извођења
наставе
Програмски садржај овог студијског предмета реализује се у облику предавања, саопштења, објашњења, разговора, дискусије, полемике, симулације различитих ситуација погодних за формирање математичких појмова.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе 60 Завршни испит 40
активност у току
предавања
10 писмени испит 40
практична настава 10 усмени испит  
колоквијуми 40    
семинари