412116П / 412116P

Спецификација предмета за књигу предмета
Студијски програм  Васпитач деце предшколског узраста
Изборно подручје (модул)  
Врста и ниво студија Основне струковне студије-први ниво
Назив предмета Методика развоја говора 1
Наставник (за предавања) Тодоров Б. Весна
Наставник/сарадник (за вежбе) Тодоров Б. Весна
Наставник/сарадник (за ДОН)  
Број ЕСПБ 4 Статус предмета (обавезни/изборни) обавезни
Услов  
Циљ
предмета
Студент треба да буде упознат са основним особеностима развоја говора деце раног и предшколског узраста; треба да буде оспособљен за партнерство у вербалној комуникацији са децом; треба да буде упознат са потребним условима и начинима развоја говора деце (методе, облици, средства, поступци рада); треба да буде упознат са задацима и програмским садржајима рада на развоју говора деце; треба да познаје планирање рада.
Исход
предмета

Студент треба да буде упознат са улогом васпитача као и са језичким играма и језичким стваралаштвом у развоју говора деце; да буде упознат са методама, облицима, средствима и поступцима рада на развоју говора деце с посебним освртом на улогу књижевности у васпитању и образовању; да испољава спремност за практиковање неких васпитно-образовних задатака сагласно званичном програмском документу; да решава и преноси задатке који се односе на развијање и култивисање различитих стваралачких способности деце и различитих начина репрезентовања стварности; да смишљено организује ситуације у којима дете практикује говор; да пружа добар говорни модел; да демонстрира стручност у богаћењу дечјег речника, у "читању" невербалних сигнала (својих и дечјих) и у тумачењу њиховог значења.

Садржај предмета
Теоријска
настава
Проучавање дечјег говора; развој гласовне стране (артикулација), речника и синтаксе; функције говора предшколског детета; комуникативне способности предшколског детета; индивидуални развој говора; заостајање и поремећаји у говору деце; циљеви и задаци у развоју говора предшколске деце; васпитач и дете као партнери говорне комуникације: општи контекст говорне комуникације, мотивација за учешће деце у говорној комуникацији; облици и методе говорне комуникације с децом; разговор, причање, препричавање, давање налога и упутстава, описивање; средства која се користе у говорној комуникацији: визуелна, аудитивна, аудио-визуелна; филм и телевизија у развоју говора деце; говорна комуникација међу децом; језичке игре и језичко стваралаштво у развоју говора; бајке и басне у раду са децом, припрема деце за почетно читање и писање.
Практична настава (вежбе, ДОН, студијски истражива-чки рад) Самостални рад студената у писању припрема за усмерене активности; студенти осмишљавају и импровизују животне ситуације погодне за остваривање говорних садржаја; осмишљавају активности које се могу реализовати у вртићу, реализују говорне радионице, учествују у дискусијама.
Литература
1 Ивановић, Р. (1997): Говорне радионице за рад са децом од 3 до 7 година. Београд: Алтера.
2 Ивановић, Р. (2003): Разменом до речи. Београд: Алтера.
3 Матић, Р. (1986): Методика развоја говора деце. Београд: Нова просвета.
4 Миленковић, С. (2006): Методика развоја говора.Сремска Митровица: Виша школа за образовање васпитача.
5 Наумовић, М. (2000): Методика развоја говора: приручник за студенте виших школа за образовање васпитача. Пирот: Виша школа за образовање васпитача.
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови
2 1      
Методе
извођења
наставе
Програмски садржаји предмета остварују се интерактивним предавањима уз коришћење литературе и савремених средстава видео презентација, компаративним дискусијама, теоријским и практичним вежбама, радом у групама, презентацијом индивидуалног рада, применом савремених наставних метода, самосталним радом студената.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе 70 Завршни испит 30
активност у току
предавања
  писмени испит 30
практична настава 30 усмени испит  
колоквијуми 40    
семинари