412216Ј / 412216J

Спецификација предмета за књигу предмета
Студијски програм  Васпитач деце предшколског узраста
Изборно подручје (модул)  
Врста и ниво студија Основне струковне студије-први ниво
Назив предмета Општа хигијена
Наставник (за предавања) Сања Р. Драча
Наставник/сарадник (за вежбе) Ива М. Чеврљаковић
Наставник/сарадник (за ДОН)  
Број ЕСПБ 3 Статус предмета (обавезни/изборни) обавезни
Услов  
Циљ
предмета
Стицање знања о хигијени као науци и њеном значају; указивање на значај улоге васпитача у формирању хигијенских навика код деце; упознавање индикатора загађења животне средине и ризика које имају на здравље; стицање знања о значају хигијене исхране; упознавање са значајем менталне хигијене и спречавања деловања фактора штетних по психо-физичко здравње човека.
Исход
предмета

По одслушаном курсу и положеном испиту од студента се очекује да познаје основне појмове хигијене; да разуме значај и задатке које данас хигијена има као превентивна медицинска дисциплина; да учествује у формирању хигијенских навика код деце и адолесцената; да препозна најважније фактора ризика који утичу на појаву различитих oбољења; да анализира и оцени значај кључних учесника у предузетим хигијенским мерама и активно учествује у њима.

Садржај предмета
Теоријска
настава
Усвајање правила одржавања личне хигијене, хигијене коже, косе, ноктију, усне дупље, гениталних органа, одевања, сна, одмора, рекреације; Ментална хигијена дечје доби и доби адолесцената, Хигијена исхране, значај правилне исхране на раст и развој, епидемиолошки значај хране, исправност животних намирница; Припрема и транспорт хране-ХАССП систем, Комунална хигијена, Водоснабдевање, исправност воде за пиће; Дезинфекција воде; Диспозиција отпадног материјала; Клима и утицај на здравље; радијација; Санитарно-хигијенски услови у предшколским установама; Хигијена предшколских објеката, санитарни надзор; Хигијена у ванредним условима, епидемије, природне и друге непогоде, ратни услови.
Практична настава (вежбе, ДОН, студијски истражива-чки рад) Упознавање са улогом васпитача у формирању личних хигијенских навика код деце; Хигијена исхране, процена стања ухрањености; Исхрана у предшколским установама; Контрола исправности намирница и предмета опште употребе, законски оквири; Фактори који утичу на здравље деце у предшколским установама; Дезинфекција, дезинсекција и дератизација.
Литература
1 Коцијанчић Р. И сарадници. Хигијена. Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 2002.
2 Видановић И, Колар Д. Ментална хигијена, Линеа, Београд, 2003.
3 Кристифоровић-Илић М., Хигијена са медицинском екологијом. Ortomedics, Нови Сад, 2003.
4 Митровић, Р. И сар., Хигијена: уџбеник, Медицински факултет Универзитета Ниш, Галаксија, Ниш, 2009.
5  
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови
2 1      
Методе
извођења
наставе
Предавања, вежбе, коришћење домаће и стране литературе. Колоквијуми својим садржајем обухватају градиво предвиђено наставним планом и програмом које је реализовано на предавањима и полажу се писменим путем. Семинарски радови се припремају у писменој форми и презентују усменим путем. Број бодова који се остварује за семинарски рад зависи од квалитета рада. Теме семинарских радова се одређују у вези са предвиђеним планом и програмом предмета и према интересовању кандидата. Консултације се одвијају једанпут недељно, индивидуалним радом са студентима.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе 50 Завршни испит 50
активност у току
предавања
15 писмени испит  
практична настава   усмени испит 50
колоквијуми 10    
семинари 25