411816Д / 411816D

Спецификација предмета за књигу предмета
Студијски програм  Васпитач деце предшколског узраста
Изборно подручје (модул)  
Врста и ниво студија Основне струковне студије-први ниво
Назив предмета Основи социјално-педагошке комуникације
Наставник (за предавања) Липовац М. Власта
Наставник/сарадник (за вежбе) Пљакић Д. Горан
Наставник/сарадник (за ДОН)  
Број ЕСПБ 5 Статус предмета (обавезни/изборни) обавезни
Услов  
Циљ
предмета
Проширивање старих и стицање нових садржаја и приступа различитим факторима и значају социјалне интеракције и комуникације. Овладавање и практиковање вештина компетентне комуникације у институционалном васпитно-образовном контексту. Развијање осетљивости студената за препознавање знакова невербалне комуникације и њиховог коришћења у пракси
Исход
предмета

Изградити комуникацијске компетенције ненасилне комуникације; Развити активност слушања у функцији конструктивног решавања проблема и ненасилног приступа васпитању и образовању; Овладати техникама социјалне интеракције и комуникације; Овладати вештином тимског рада; Разумети важности комуникацијских вештина за успостављање квалитетних сарадничких односа; Анализирати аспекте добре интеракције и комуникације.

Садржај предмета
Теоријска
настава
Појам, карактеристике и значај интерперсоналне комуникације у институционалном васпитно-образовном контексту. Вербална и невербална комуникција. ЕКСПРЕСИЈА. АСЕРТИВНОСТ. ЕМПАТИЈА. САМОПОШТОВАЊЕ.Правила комуникације и улога ставова. Основне одлике социјалне интеракције и комуникације.Облици социјалног понашања, формирање социјалних вештина и њихова улога у комуникацији. Сукоби и ненасилно решавање сукоба. Продуктиван приступ сукобу. Технике решавања сукоба (олуја идеја, консензус, посредовање и сл.). Медијација. Васпитач као медијатор.
Практична настава (вежбе, ДОН, студијски истражива-чки рад) Модели комуникације (Schramov i Glasserov модел комуникације)Вештине нанасилне комуникације (врсте порука, односи и садржаји у разговору, активно слушање, постављање отворених питања, ЈА – одговор, сажимање, парафразирање, преобликовање, примање и давање повратних информација и сл.)Важност комуникације за успостављање квалитетних сарадничких односа. Тимски рад у припремном предшколском програму (улоге чланова тима, тимска кохезија, стереотипи и предрасуде, личност и односи у групи, сарадња и такмичење и сл.).Комуникативне способности савременог васпитача. Комуникацијске мапе.Комуникација уметношћу и стваралаштвом.Како побољшати комуникацију са дететом?
Литература
1 Брајша, П. (1994)Педагошкас комуникација. Загреб : Школска књига.
2 Брајша, П. (2000). Умијеће разговора. Пула : ЦАСХ
3 Мандић, Т. (2003). Комуникологија : психологија комуникације. Београд : Цлио
4 Бјекић, Д. (2007). Комуникологија : основи педагошког и пословног комуницирања. Чачак : Технички факултет
5 Ајдуковић, М., Печник, Н. (2007). Ненасилно рјешавање сукоба. Загреб : Алима.
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови
2 1      
Методе
извођења
наставе
вербалне; предавачке, кооперативне; интерактивне; методе самосталног рада; метода вежбања
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе 60 Завршни испит 40
активност у току
предавања
10 писмени испит 20
практична настава 10 усмени испит 20
колоквијуми 20    
семинари 20