220716П / 220716P

Спецификација предмета за књигу предмета
Студијски програм  Васпитач деце предшколског узраста
Изборно подручје (модул)  
Врста и ниво студија Основне струковне студије-први ниво
Назив предмета Креативна математика
Наставник (за предавања) Најдановић С. Марија
Наставник/сарадник (за вежбе) Најдановић С. Марија
Наставник/сарадник (за ДОН)  
Број ЕСПБ 3 Статус предмета (обавезни/изборни) изборни
Услов  
Циљ
предмета
Обновити и проширити теоријска знања из елементарне математике. Оспособити студенте да примењују стечено математичко знање кроз активности и игру у васпитно-образовном раду. Оспособити студенте да правилно бирају и осмишљавају проблемске задатке који развијају маштовитост и логичко размишљање код деце предшколског узраста.
Исход
предмета

По успешном завршетку овог курса студент би требало да буде способан да: -објасни елементарне математичке појмове (релације, скупове, бројеве, геометријске облике, мерење и мере); - укључује математичке појмове у свакодневне животне ситуације деце предшколског узраста; -осмишљава игре и активности које стимулишу и подржавају развој математичких појмова, стваралаштва и креативности; -користи вештине и знања у оквиру посебних васпитно-образовних области (ликовно, музика, говор, драма, физичко) како би унапређивао искуство учења математичких појмова код деце; -прати савремене токове у развоју наставе математике.

Садржај предмета
Теоријска
настава
Елементи математичке логике. Скупови. Историјски развој појма скупа. Релације и функције. Математизација релација код предшколске деце. Записи бројева старих народа. Скуп природних бројева. Приче и песме о бројевима. Елементи геометрије. Облици и простор. Препознавање и класификација геометријских ликова. Скицирање просторних облика и њихових мрежа. Мерење величина. Обраде мерења и графичко представљање мерења. Усвајање математичких појмова кроз игру. Корелација различитих садржаја са усвајањем математичких појмова. Танграм, оригами, квиз. Развој стваралаачког мишљења. Холистички приступ у развоју математичких појмова.
Практична настава (вежбе, ДОН, студијски истражива-чки рад) У оквиру часова вежби студенти решавају проблемске задатке употпуњујући и разрађујући теоријске садржаје обрађене на предавањима, осмишљавају нове задатке, игре и активности које подстичу дечје размишљање и развој апстрактног мишљења.
Литература
1 Шимић, Г.: Методика развоја почетних математичких појмова, Виша школа за образовање васпитача, Шабац, 1998.
2 Дејић, М.:Елементарни математички појмови, Збирка задатака са елементима теорије, Учитељски факултет, Београд, 2008.
3 Најдановић, М.: Математизација релација код предшколске деце, Синтезе, 2012, br.2, 61-72
4 Дејић, Б., Дејић, М. (2012). Математика као игра 1. Задаци за подстицање математичке даровитости, Креативни центар, Београд.
5 Дејић, Б., Дејић, М. (2012). Математика као игра 2. Задаци за подстицање математичке даровитости, Креативни центар, Београд
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови
2 1      
Методе
извођења
наставе
Метода усменог излагања, дијалошка метода, демонстративно-илустративна метода, проблемска метода, метода практичних радова.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе 50 Завршни испит 50
активност у току
предавања
10 писмени испит 20
практична настава   усмени испит 30
колоквијуми 20    
семинари 20