412016П / 412016P

Спецификација предмета за књигу предмета
Студијски програм  Васпитач деце предшколског узраста
Изборно подручје (модул)  
Врста и ниво студија Основне струковне студије-први ниво
Назив предмета Методика васпитно-образовног рада
Наставник (за предавања) Милосављевић Ј. Ружица
Наставник/сарадник (за вежбе) Стаменковић-Пантовић М. Ивана
Наставник/сарадник (за ДОН)  
Број ЕСПБ 3 Статус предмета (обавезни/изборни) обавезни
Услов  
Циљ
предмета
Упознати студенте са: Системом општих препорука, захтева, упутстава, описа поступака и других ослонаца и орјентира за адекватно планирање, организовање, праћење и вредновање васпитно-образовног рада у предшколској установи; Са захтевима везаним за квалитет комуникације, односа и емоционалне везе између васпитача и деце; Начинима подстицања унутрашње мотивације у регулисању дечјег понашања; Врстама игара и игроликих активности и њиховим значајем за развој свих аспеката личности; Утицајем обогаћујуће, структуиране средине на учење и развој детета; Могућностима комбинације различитих васпитно-образовних метода и облика рада; Поступцима за посматрање дечјег понашања и праћење развоја; Начином планирања и евалуације васпитно-образовног рада према моделу А и Б; Значајем стручног усавршавања васпитача.
Исход
предмета

"По завршеном курсу студенти би требало да: Критички анализирају различите препоруке везане за адекватно планирање, организовање, праћење и вредновање васпитно-образовног рада; Вреднују организацију рада са децом и васпитне поступке у различитим ситуацијама, као и да критички преиспитују импликације тих поступака; Аргументују значај развијања демократских односа, међусобног поштовања и уважавања, значај разматрања различитих перспектива и потреба приликом суочавања са различитим (проблемским) ситуацијама и неприхватљивим понашањем;Објашњавају и илуструју различите врсте игара и игроликих активности и анализирају њихов значај за развој и учење; Осмишљавају могућности комбинације различитих васпитно-образовних метода и облика рада и могућности структуирања средине за учење и рад; Објашњавају основне поступке за посматрање и праћење дечјег развоја и анализирају значај прикупљања података о деци; Тумаче и упоређују начин планирања, организације и евалуације васпитно-образовног рада према различитим моделима. Резимирају могућности стручног усавршавања васпитача и изводе закључке о значају усавршавања. "

Садржај предмета
Теоријска
настава
Организација живота и рада у предшколској установи и осталим облицима окупљања предшколске деце; Учешће васпитача у активностима деце и квалитет емоционалне везе између васпитача и деце; Адаптација деце у установи; Унутрашња мотивација у регулисању дечјег понашања и облици спољашње контроле; Морално васпитање деце, неговање дечје друштвености, развијање самосталности, култивисање емоционалне сфере, развијање личног идентитета, слике о себи и сопственој улози; Васпитно-образовне методе и облици рада; Игре и игролике активности; Поступци за посматрање дечјег понашања и праћење развоја, извори и начини прикупљања података; Планирање према моделу А и Б. Стручно усавршавање васпитача.
Практична настава (вежбе, ДОН, студијски истражива-чки рад) Организација живота и рада у предшколској установи и другим облицима окупљања предшколске деце; Утицај васпитача на понашање деце, квалитет комуникације, односа и емоционалне везе између васпитача и деце; Унутрашња мотивација у регулисању дечјег понашања, насупрот облицима спољашње контроле; Подстицање развоја индивидуалних потенцијала деце; Морално васпитање деце, неговање дечје друштвености, развијање самосталности, охрабривање иницијативе и слободног изражавања, развијање вештине контролисаног изражавања емоција, развијање личног идентитета, самопоштовања и самопоуздања; Решавање проблем-ситуација играњем улога (радионице Форум театра); Избор и комбиновање васпитно-образовних метода и облика рада; Игре и игролике активности деце; Посматрање дечјег понашања и праћење развоја; Планирање и евалуација васпитно-образовног рада - модели А и Б, упоредна анализа.
Литература
1 Каменов; Е. (2006):Васпитно - образовни рад у дечјем вртићу (Општа методика), Драгон, Нови Сад
2 Каменов, Е. (1988): Методика васпитно-образовног рада са предшколском децом, ЗУНС, Београд.
3 Павловски, Т. и сарадници (1992): Тематско планирање у дечјем вртићу, ИПА, Београд
4 Слуњски, Е. (2006): Стварање предшколског курикулума у вртићу - организација која учи, Мали професор, Загреб
5 Шаин, М. и сарадници (1998): Корак по корак у основе програма, Креативни центар, Београд
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови
2 1      
Методе
извођења
наставе
Метода усменог излагања (академска предавања); Метода разговора (дискусија-полемика, дебата, олуја идеја); Илустративно-демонстративна метода; Проблемска метода; Егземпларна метода; Радионичарски метод (едукативне радионице); Драмски метод – играње улога (форум театар, плашт експерта); Методе практичних активности; Метода истраживачких радова - Пројект метода.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе 50 Завршни испит 50
активност у току
предавања
15 писмени испит  
практична настава 15 усмени испит 50
колоквијуми      
семинари 20