321016J / 321016J

Спецификација предмета за књигу предмета
Студијски програм  Васпитач деце предшколског узраста
Изборно подручје (модул)  
Врста и ниво студија Основне струковне студије-први ниво
Назив предмета Дидактичке игре деце јасленог узраста
Наставник (за предавања) Павличевић М. Славица
Наставник/сарадник (за вежбе) Петровић П.Ивана
Наставник/сарадник (за ДОН)  
Број ЕСПБ 5 Статус предмета (обавезни/изборни) изборни
Услов  
Циљ
предмета
Оспособљавање студената за:разумевање феномена дечје игре и њене васпитне функције. Схватање улоге игре у психо физичком развоју детета јасленог узраста. Усвајање знања у савременим приступима и теоријама дечије игре на јасленом узрасту. Схватање везе између дидактичких игара и развијања креативности и стваралаштва деце.
Исход
предмета

Након завршеног курса студенти ће бити оспособљени да: се укључују у дечију игру и култивишу је на различите начине. Да креирају дидактичке игре и игролике активности деце јасленог узраста. Увиде значај и подстичу креативност и стваралаштво деце јасленог узраста. Да усмеравају дечију игру у циљу подстицања развоја самосталности иницијативности, аутентичног израза личности детета.

Садржај предмета
Теоријска
настава
Појам и карактеристике дидактичких игара деце јасленог узраста; Врсте дидактичких игара; Васпитна функција дечије игре; Ф-ја игре у развоју детета; Савремена истраживања дечије игре; Однос дидактичких и других врста игара; Учење кроз игру; Дидактичке игре за подстицање сензорно перцептивног, моторичког, социјалног, говорног и других аспеката развоја. Игра, креативност и стваралаштво на јасленом узрасту.
Практична настава (вежбе, ДОН, студијски истражива-чки рад) Анализа и презентација резултата савремених истраживања дечије игре. Креирање дидактичких игара за децу јасленог узраста у оквиру моторичких, сензорно перцептивних, ликовних, музичких, социјалних, говорних и других активности. Васпитно-образовни задаци повезани са стваралаштвом. Услови и поступци за развијање дечјег стваралаштва. Улога васпитача у подстицању и усмеравању дечјег стваралаштва и подстицању креативности на јасленом узрасту.
Литература
1 Каменов, Е. (2006): Дечја игра: васпитање и образовање кроз игру. Београд: Завод за уџбенике и наставна средства.
2 Програм за рад са децом узраста до три године
3 Walsh, K.B. (2000): („Дечји вртић као породични центар – програм усмерен на дете и породицу). Београд: Центар за интерактивну педагогију
4 Трнавац, Н. (1991): Дидактичке игре. Београд: Завод за уџбенике и наставна средства.
5 Ељкоњин, Д.Б. (1990): Психологија дечје игре. Београд: Завод за уџбенике и наставна средства.
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови
2 2      
Методе
извођења
наставе
вербалне; кооперативне; интерактивне; методе самосталног рада; рад у малим групама, тимски тад, радионице
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе 60 Завршни испит 40
активност у току
предавања
10 писмени испит 20
практична настава 10 усмени испит 20
колоквијуми 20    
семинари 20