321216Д/ 321216D

Спецификација предмета за књигу предмета
Студијски програм  Васпитач деце предшколског узраста
Изборно подручје (модул)  
Врста и ниво студија Основне струковне студије-први ниво
Назив предмета Ментално здравље
Наставник (за предавања) Павличевић М. Славица
Наставник/сарадник (за вежбе) Ђорђевић С. Тамара
Наставник/сарадник (за ДОН)  
Број ЕСПБ 3 Статус предмета (обавезни/изборни) изборни
Услов  
Циљ
предмета
Циљ предмета је припрема студената да: 1. Усвоје фундаментална знања о менталном здрављу, као и потреби његове заштите, унапређивања и очувања; 2. Разумевају узроке настанка проблема у менталном здрављу деце и породице, 3. Увиде значај превентивног ментално-хигијенског рада.4. Препознају могуће застоје здравог одрастања, 4. Критички проценјују допринос појединих наследних и социо-културних фактора менталног здравља 4. Остваре увид у значај адекватног приступа деци. 5. У васпитно-образовној установи раде на заштити и унапређењу менталног здравља деце и породице, као и на очувању личног менталног здравља.
Исход
предмета

По успешном завршетку курса, студенти би требало да буду способни да: 1.Личним моделом понашања демонстрирају здрави модел живота у својој средини 2. Да буду извор информација о развоју и здравственом стању деце и постојећим установама и институцијама за заштиту менталног здравља, као и општу здравствену заштиту 3. Штите приватност и поверљивост података о здрављу деце и породице, 4. Реализују активности у предшколској установи, које су усмерене ка заштити и унапређењу менталног здравља деце и породице,5. остварују улоге васпитача у инклузивном тиму 6.Евалуирају сопствени рад на заштити, унапређивању и очувању менталног здравља деце и породице.

Садржај предмета
Теоријска
настава
1.Основни појмови, принципи и подручја деловања менталног здравља; 2.Савремени модели менталног здравља 3.Примарна, секундарна и терцијална превенција; 4.Теорија кризе ; 5. Нормалност и психопатологија развојног доба; 6. Ментално здравље деце и ментално здравље породице. 7. Мере за очување менталног здравља; 8.Стрес и пост-трауматски стрес синдром; Развој личности и ментално здравље; 9.Концепци зрелости личности и менталног здравља; 10. Савремена истраживања фактора менталног здравља.
Практична настава (вежбе, ДОН, студијски истражива-чки рад) Примена интерактивних метода и техника рада са децом и младима; Анализа научно-стручних чланака и часописа из обласити менталне хигијене; Програми заштите и унапређенја менталног здравља; Програми за подстицање емоционалног развоја деце; Ментално -хигијенски аспекти у раду васпитача; Подстицање развоја личности детета; Зрела, срчана личност доброг васпитача (у вртићу, јаслицама, дому ученика и дому за децу без родитељског старања).Сепарација и хоспитализација; Могућности кориговања негативних ефеката.Криза: реакције, фактори ризика; Принципи психосоцијалне подршке; Ментално-хигијенски рад с децом са симптомима развојних поремећаја.
Литература
1 Влајковић, Ј. (2001). Теорија и пракса менталне хигијене. Београд. Центар за примењену психологију. Vidanović, I., & Kolar, D. (2003). Mentalna higijena. I. Vidanović.
2 Мандић, Т., & Година, Т. (1998). Комуникологија: психологија комуникације. Глотта Нова. Брајша, П., & Градишник, Д. (1993). Педагошка комуникологија. Глотта Нова. http://documents.tips/documents/iboja-gera-i-ljubica-dotlic-prirucnik-za-podsticanje-decjeg-samopostovanja.html (15.12.2015.) Изводи са предавања (www.znanjevaspks.ac.rs); Изводи са вежби (www.znanjevaspks.ac.rs).
3 Поповић Деушић, С.(1999). Проблеми менталног здравља деце и адолесцената. Институт за ментално здравље, Београд .
4 Недимовић, Т., Станојловић, Д. (2012). Приручник за васпитаче за рад са децом са симптомима развојних поремећаја. Висока школа струковних студија за образовање васпитача, Вршац. (одабрана поглавља).
5 Нагулић, М. (1998). Психички развој детета. ВШОВ Крушевац, Графикон (7-47; 123-131; 152-175; 192-219; 238-243).
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови
1 1      
Методе
извођења
наставе
Интерактивне и кооперативне методе и технике рада; Анализа научно-стручних чланака и часописа из областименталног здравља; Упутства за писање и одбрану семинарских радова; Рад на пројектима у предшколским установама; Програми психолошких радионица: Чувари осмеха, Самопоштовање, Дечја права, чија одговорност - родитељи и васпитачи у акцији и сл.Анализа резултата вежби, рад у малим групама, презентација резултата рада групе; Интерактивна предавања, дискусионе групе, навођење примера из праксе, рад на Пројекту, квизови, дебате, менторски и други интерактивни облици фронталног , групног и индивидуалног рада.Посета институција и завода за заштиту менталног здра
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе 70 Завршни испит 30
активност у току
предавања
10 писмени испит 30
практична настава 15 усмени испит  
колоквијуми 30    
семинари 15