321016П / 321016P

Спецификација предмета за књигу предмета
Студијски програм  Васпитач деце предшколског узраста
Изборно подручје (модул)  
Врста и ниво студија Основне струковне студије-први ниво
Назив предмета Радионица за игру и играчке
Наставник (за предавања) Панић С. Немања
Наставник/сарадник (за вежбе) Панић С. Немања
Наставник/сарадник (за ДОН)  
Број ЕСПБ 5 Статус предмета (обавезни/изборни) изборни
Услов  
Циљ
предмета
Да се студенти оспособе за превођење теоријских знања у активну праксу; Да практичним радом обједине ликовне, сценске И покретне игре; Да развију естетски сензибилитет И примене га у васпитно образовном раду
Исход
предмета

Да се студент упознају са ликовно сценским играма и играчкама; Да стекну одређени степен самосталности васпитно-образовног рада путем игре; Да овладају методама развоја естететског И креативног мишљења детета

Садржај предмета
Теоријска
настава
Дечија игра (структура дечије игре, могуће идеје и мотиви, организовање и извођење) Дечије играчке (историјски развој дечије играчке, материјали и технике израде, функција, игра) Ликовност игре и играчке (естетика, поетика, мултимедија, визуелна порука, ликовна структура) Ликовно сценске игре (идеје, мотиви, организација, технике извођење, одабир материјала..)
Практична настава (вежбе, ДОН, студијски истражива-чки рад) Тематске игре, конструктивне игре, покретне игре и игре драматизације. Дечије играчке, ликовност играчке. Техника израде, одабир материјала. Поетика и естетика играчке Дечије лутке, ликовност дечије лутке, технике и материјали израде, поетика и естетика лутке. Стилизација вежбе, стилизација визуелна порука.
Литература
1 Каменов, Е. Дечја игра, ЗУНС,Београд, 2006.
2 Chanon, G. Играчке и игре деце света, ЗУНС, београд, 1992.
3 Цакић Симић, А. Белешке луткарског помоћника, Креативни центар, Београд, 2007.
4 Група аутора, игра и играчке, ЗУНС, Свјетлост Сарајево,1983.
5 Златела, М. Ризница игара, Тампограф, Нови сад, 1997.
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови
2 1      
Методе
извођења
наставе
Академско излагање, расправе на унапред најављену тему, израда практичних и писаних радова, стварање нових идеја и релација, коришћење мултимедије и интернета, коришћење различитих техника и материјала у ликовном обликовању играчака.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе 70 Завршни испит 30
активност у току
предавања
10 писмени испит  
практична настава 30 усмени испит 30
колоквијуми      
семинари 30