311416П / 311416P

Спецификација предмета за књигу предмета
Студијски програм  Васпитач деце предшколског узраста
Изборно подручје (модул)  
Врста и ниво студија Основне струковне студије-први ниво
Назив предмета Сарадња породице и дечијег вртића
Наставник (за предавања) Липовац М. Власта
Наставник/сарадник (за вежбе) Петровић П. Ивана
Наставник/сарадник (за ДОН)  
Број ЕСПБ 3 Статус предмета (обавезни/изборни) обавезни
Услов  
Циљ
предмета
Да студенти стекну општа знања о породичним односима; да овладају одговарајућим стручним, практичним и научним сазнањима на пољу сарадње породице, вртића и шире друштвене средине, овладавање разним врстама и начинима сараднје и партнерских односа; схвате односе сарадње у земљама света и околних земаља..
Исход
предмета

Применити различите стратегије и поступке за оснаживање сарадње и партнерства између породице, вртића; Овладати различитим партнерским односима између вртића и локалне заједнице; Развити способност за препознавање фактора који утичу на ниво и квалитњет сарадње вртића и породице; Препознавати њихове појавне форме и начине на које утичу на сарању вртића и породице; Развити осећај за тимску сарадњу; Повезати различите породично срединске односе и облике у свету са сарадњом вртића и породице у окружењу.

Садржај предмета
Теоријска
настава
• Појам партнерства и партнерских односа у сарадњи васпитача и родитеља • Институционални програми за рано образовање као помоћ породици • Основе компензаторских програма • Системски приступ у сагледавању сарадње породице и вртића • Дечји вртић као моларна еколошка средина • Промоција породичног учешћа • Стратегије за комуникацију са породицом • Савремена образовна интервенција усмерена на дете и породицу • Пројекти и радионице као облик сарадње породице и вртића • Традиционални облици сарадње породице и вртића
Практична настава (вежбе, ДОН, студијски истражива-чки рад) • Развијање партнерских односа у васпитању • Упознавање са теоријама и врстама породица • Принципи у сарадњи предшколске установе и породице • Системски приступ у сагледавању сарадње породице и вртића • Врсте комуникације у сарадњи васпитача и породице • Промоција породичног учешћа • Стратегије за комуникацију са породицом; родитељски састанци • Близанци у породици и вртићу; Усвојено дете и сардња сародитељима • Хиперактивно дете у вртићу и сарадња са породицом • Сарадња породице и вртића у припреми детета за полазак у школу
Литература
1 Грандић, Р. (2004). Прилози породичној педагогији. Нови Сад: СПДВ
2 Каменов, Е. (1982). Експериментални програми за рано образовање. Београд: ЗУИНС
3 Коруга, Д. (1998): Дечији вртић као отворени систем. Београд : Креативни центар
4 Хансен, А. (2001). Креирање васпитно-образовног процеса у коме дете има централну улогу. Београд : Центар за интерактивну педагогију.
5 Гласцое, Ф. П. (2002.). Сурадња са родитељима. Слап : Јастребарско
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови
2 1      
Методе
извођења
наставе
вербалне; партиципативне; кооперативне; интерактивне; методе самосталног рада; методе вежбања
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе 60 Завршни испит 40
активност у току
предавања
10 писмени испит  
практична настава 10 усмени испит 40
колоквијуми 20    
семинари 20