311916П/ 311916P

Спецификација предмета за књигу предмета
Студијски програм  Васпитач деце предшколског узраста
Изборно подручје (модул)  
Врста и ниво студија Основне струковне студије-први ниво
Назив предмета Развојна психологија
Наставник (за предавања) Павличевић М. Славица
Наставник/сарадник (за вежбе) Петровић П. Ивана
Наставник/сарадник (за ДОН)  
Број ЕСПБ 4 Статус предмета (обавезни/изборни) обавезни
Услов  
Циљ
предмета
Циљ предмета је припрема студената да: 1. Усвоје фундаментална знања о развојној психологији као научној дисциплини; 2. Упознају особености развоја, учења, сазревања и понашања на различитим узрастима; 3. Схвати основне поставке важних теоријско-методолошких приступа у развојној психологији; 4.Изграде вештине ,умећа и знања о специфичним методолошким аспектима истраживања развојних промена; 5. Схвате чињенице и законитости о општем развоју и развоју у појединим доменима; 6.Упознају темеље развојне психопатологије.Примене знања о развоју деце у пракси, у раду са децом предшколског узраста; 7. Изградепозитивне ставове о потреби посматрања, праћења и документовања развоја и учења деце.
Исход
предмета
"По успешном завршетку курса, студенти би требало да буду способни да: 1. Упоређују различите концептуалне оквире за разумевање развоја, учења и понашања индивидуе; 2. Износе сопствени став о развојним променама и њиховим ефектима; 3. Процењују интерактивни допринос различитих фактора свеобухватном психо-физичком развоју; 4.Анализирају начине подстицања свих аспеката развоја личности. Интегришу знања о целоживотном развојном циклусу (на јасленом и предшколском узрасту, у адолесценцији и младости, зрелом добу и старости); 5. Интегришу знања о различитим облицима раног учења и афективног везивања на раном узрасту;Бирају адекватне игре и активности којима ће подстицати рано учење и афективно везивање; Примењују стечена знања, вештине и умења у решавању практичних проблема у процесу раног учења; 6.Познају основе психопатологије деце и адолесцената;Познају начине професионалне интервенције васпитача у ситуацији препознатог злостављања или занемаривања деце; 7.Разумеју утицај различитих друштвених фактора на свеобухватни психо-физички развој и ментално здравље детета и породице у целини; Примењују методе превентивног ментално-хигијенског деловања; Познају облике сарадње са институцијама за заштиту менталног здравља у окружењу; 8. Познају основне улоге васпитача у инклузивним тимовима;Презентују сопствена знања о различитим аспектима развоја(социо-емоционалном, интелектуалном, моралном развоју,итд.) све деце; Бирају одговарајуће начине успостављања адекватног емоционалног контакта са дететом; Остварују са децом афективни однос пун љубави, разумевања и прихватања. 9.Посматрају, прате и документују развој детета и васпитне групе ; Сарађују са родитељима, школом и друштвеном заједницом у циљу пружања подршке и подстицаја развоју деце; Разумеју и прихватају улоге васпитача као креатора, реализатора, истраживача и евалуатора сопствене праксе, рефлексивног практичара; 10.Самостално користе развојно-психолошку литературу и примењују методологију израде стручних радова (Семинарских радова и Извештаја о реализованом пројектu, Завршног рада, и сл.) "
Садржај предмета
Теоријска
настава
Генетске основе развоја.Конструктивистички и ко-конструктивистички приступ (Пијажетански и Виготскијански).Психометријски приступ.Антрополошки и културолошки приступ (Лангефелд и Шмит).Наслеђе и средина - континуитет и дисконтинуитет. Сазревање и учење. Методоошки проблеми истраживања развојно-психолошких проблема. Неуро-физиолошки развој.Опште законитости и периодизације развоја. Трудноћа, антенатални развој и новорођенче.Прва година живота. Развојне карактеристике деце јасленог и предшколског узраста.Средње детињство.Адолесценција, младост, зрело доба и старост (основне карактеристике и практични проблеми).Појединачни аспекти развоја:физички развој и развој моторике,сензорно-перцептивни развој, развој социјалног сазнања и понашања, интелектуални, емоционални развој, развој мишљења и говора. Креативност и стваралаштво деце и младихПсихопатологија развојног доба. Ментално-хигијенски аспекти развоја, учења и понашања. Подстицање развоја личности детата, идентитета, интегритета и зрелости детета. Психолошка припрема деце за полазак у школу.
Практична настава (вежбе, ДОН, студијски истражива-чки рад) "Методе и технике испитивања и праћења развоја, учења и понашања детета. Експеримент у развојној психологији и систематско посматрање. Упитник и интервју. Анегдотска и биографска метода. Методе испитивања антенаталног развоја и новорођенчета.Презентација метода мерења сензо-моторне интелигенције.Испитивање дечје слике света.Формирање појмова конзервације.Социометријско испитивање, индекси социометријског статуса и социограм.Развојна мапа , значај и коришћење.Посматрање и праћење развоја детета (чек листе, скале процене, портфолио).Развојне карактеристике на крају предшколског узраста; Развојне карактеристике детета млађег и старијег школског узраст. Средњошколски узраст. Адолесценција и младалачко доба;Афективно везивање (значај и типови); Улоге васпитача у тимском раду у инклузивним програмима.Подстицајна васпитна средина за развој и учење деце. "
Литература
1 Ивић И. и сар.(2010): Приручник за вежбе из развојне психологије, Београд, ДПС,ЦПП (21-111) Ивић И. И сар.(2010): Развојна мапа, Београд, Креативни центар
2 Шмит В.Х.О. (1999): Развој детета, Београд, ЗУНС (8-175 стр.); Смиљанић В.(2009):Развојна психологија, Београд, Центар за примењену психологију ДПС
3 Видовић В. И сар. (2003):Психологија образовања, Загреб, ИЕП-ВЕРН (одабрана поглавља); Туцић н. И Матић Г. (2002): О генима и људима, Београд, Центар за примењену психологију (одабрана поглавља);
4 Vasta R., Haith M., Miller S.A. (2000): Дјечја психологија, Модерна знаност, Јастребарско, Наклада Слап (одабрана поглавља) ; ИЦД-10 - Међународна класификација развојних поремећаја (одабрана поглавља); http://documents.tips/documents/psihopatologija-dece-i-mladih-1-goca-2012.html (12.12.2015.)
5 Cole M., Cole S.(1993): Развој детета, New York,Scientifik American Books (одабрана поглавља); Вукосављевић-Гвозден, Т. (2007). Капацитет за емпатију особа с различитим организацијама афективног везивања. у: Ханак Н. А. Димитријевић [ур.] Афективно везивање-теорија, истраживања и психотерапија, Зборник радова, Београд: Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију-Центар за издавачку делатност, 183-205. Изводи са предавања (www.znanjevaspks.ac.rs) ; Изводи са вежби (www.znanjevaspks.ac.rs).
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови
2 1      
Методе
извођења
наставе
Интерактивне методе наставе, рад у малим групама, радионице, дискусионе групе, рад на Пројекту, семинарски радови, тимски рад и евалуација рада, студентске презентације, и други интерактивни и кооперативни облици и методе рада.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе 70 Завршни испит 30
активност у току
предавања
10 писмени испит 30
практична настава 15 усмени испит  
колоквијуми 30    
семинари 15