311316Д/ 311316D

Спецификација предмета за књигу предмета
Студијски програм  Васпитач деце предшколског узраста
Изборно подручје (модул)  
Врста и ниво студија Основне струковне студије-први ниво
Назив предмета Основи домске педагогије
Наставник (за предавања) Милосављевић Ј. Ружица
Наставник/сарадник (за вежбе) Стаменковић-Пантовић М. Ивана
Наставник/сарадник (за ДОН)  
Број ЕСПБ 5 Статус предмета (обавезни/изборни) обавезни
Услов  
Циљ
предмета
Упознавање студената са специфичностима васпитно-образовне делатности у домским условима живота; системом општих препорука, захтева, упутстава, описа поступака и других орјентира за адекватно планирање, обављање, праћење и вредновање ефикасности васпитно-образовног рада. Развијање и оплемењивање особина личности за хумано и одговорно вршење васпитно-образовне делатности у домовима; Развијање способности адекватне комуникације и саветодавног рада.
Исход
предмета
Студенти би требало да буду способни да: планирају и организују све видове васпитно-образовног рада у домовима; препознају узроке и предвиде импликације негативних или непожељних облика понашања деце и младих; остварују квалитетну комуникацију; раде на развијању хуманих односа; критички преиспитују сопствени рад; иницирају нове пројекте и активности у раду домова;
Садржај предмета
Теоријска
настава
Домска педагогија као научно-наставна дисциплина у систему педагошких наука; Место, улога и задаци домова у образовно-васпитном систему; Врсте домова; Подручја рада у домовима; Васпитач и субјекти васпитања у домовима; Организација живота и рада у домовима; Функције домова; Принципи, методе, средства и облици рада; Планирање, извођење и вредновање васпитно-образовног рада; Вредновање рада и напредовања деце и младих у домовима; Комуникација и саветодавни рад; Превентивни и куративни социјално-педагошки рад, преваспитавање и ресоцијализација, Сарадња домова са породицом, стручним сарадницима и/или различитим институцијама.
Практична настава (вежбе, ДОН, студијски истражива-чки рад) Улога и задаци различитих врста домова. Васпитач и субјекти васпитања у домовима; Организација живота и рада у домовима; Принципи, методе, средства и облици рада; Планирање, извођење и вредновање васпитно-образовног рада; Комуникација и саветодавни рад; Препознавање потреба деце и младих у домовима, правовремено и примерено одговарање на њихове потребе; Припрема и организација радионица са децом и младима.
Литература
1 Грандић, Р. Стипић, М. (2010): Прилози домској педагогији, Савез педагошких друштава Војводине, Нови Сад, Висока школа струковних студија за образовање васпитача, Вршац
2 Росић, В. (2001): Домски одгој, Графтраде, Ријека
3 Росић, В. (2007): Домска педагогија, Наклада, Задар
4 "Хрватић, Н. (2002): Домска педагогија: од теорије до одгојне праксе, Филозофски факултет у Ријеци"
5 Хрватић, Н. (2006): Курикулум одгојно-образовног рада домских одгајатеља, Агенција за одгој и образовање, Загреб
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови
2 1      
Методе
извођења
наставе
Метода усменог излагања (академска предавања); Метода разговора (дискусија-полемика, дебата, олуја идеја); Илустративно-демонстративна метода; Проблемска метода; Егземпларна метода; Радионичарски метод (креативне и едукативне радионице, Форум театар); Методе практичних активности; Метода истраживачких радова - Пројект метода
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе 50 Завршни испит 50
активност у току
предавања
15 писмени испит  
практична настава 15 усмени испит 50
колоквијуми      
семинари 20