220816Д/ 220816D

Спецификација предмета за књигу предмета
Студијски програм  Васпитач деце предшколског узраста
Изборно подручје (модул)  
Врста и ниво студија Основне струковне студије-први ниво
Назив предмета Математичка култура и комуникација
Наставник (за предавања) Најдановић С. Марија
Наставник/сарадник (за вежбе) Најдановић С. Марија
Наставник/сарадник (за ДОН)  
Број ЕСПБ 5 Статус предмета (обавезни/изборни) изборни
Услов  
Циљ
предмета
Упознати студенте са значајем и улогом математике у развоју друштва. Оспособити их за разумевање и правилно коришћење математичке комуникације у свакодневном животу. Обновити и проширити знања студената из елементарне математике потребних за њену примену у осталим видовима савремене људске делатности.
Исход
предмета
По успешном завршетку овог курса студент би требало да буде способан да: - објасни улогу и значај математике у развоју друштва, - наведе правила математичког мишљења и закључивања, - опише особине бројева и законе операција са њима, - врши класификацију геометријских фигура, - графички представља резултате разних мерења и статистичких величина, - примењује елементарна математичка знања у различитим реалним ситуацијама.
Садржај предмета
Теоријска
настава
Периодизација и значај математике. Математичка логика и теорија скупова. Релације и комбинаторне конфигурације. Особине бројева и закони рачунских операција. Приближно рачунање и процене тачности. Индуктивно закључивање. Облици и простор. Препознавање и класификација геометријских ликова. Скицирање просторних облика и њихових мрежа. Мерење величина. Обраде мерења и графичко представљање мерења. Уводни појмови вероватноће и статистике.
Практична настава (вежбе, ДОН, студијски истражива-чки рад) У оквиру вежби студенти решавају различите проблемске задатке употпуњујући и разрађујући теоријске садржаје обрађене на предавањима: Математичка логика и теорија скупова. Релације и комбинаторне конфигурације. Особине бројева и закони рачунских операција. Приближно рачунање и процене тачности. Индуктивно закључивање. Облици и простор. Препознавање и класификација геометријских ликова. Скицирање просторних облика и њихових мрежа. Мерење величина. Обраде мерења и графичко представљање мерења. Уводни појмови вероватноће и статистике.
Литература
1 Дејић, М.: Елементарни математички појмови, Збирка задатака са елементима теорије, Учитељски факултет, Београд, 2008.
2 Опарница, Љ.: Комбинаторика и вероватноћа, Теорија, примери, задаци, Педагошки факултет у Сомбору.
3 Devidé, В.: Matematika kroz kulture i epohe, Školska knjiga, Zagreb, 1979.
4  
5  
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови
2 2      
Методе
извођења
наставе
Метода усменог излагања, дијалошка метода, демонстративно-илустративна метода, проблемска метода, метода практичних радова.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе 60 Завршни испит 40
активност у току
предавања
10 писмени испит 40
практична настава   усмени испит  
колоквијуми 30    
семинари 20