220616П / 220616P

Спецификација предмета за књигу предмета
Студијски програм  Васпитач деце предшколског узраста
Изборно подручје (модул)  
Врста и ниво студија Основне струковне студије-први ниво
Назив предмета Естетика и образовање
Наставник (за предавања) Радовановић Ж. Саша
Наставник/сарадник (за вежбе) Манић С. Ивана
Наставник/сарадник (за ДОН)  
Број ЕСПБ 4 Статус предмета (обавезни/изборни) изборни
Услов  
Циљ
предмета
- да студенти стекну знања о основама естетике као филозофске дисциплине; - да се упознају са најважнијим естетским проблемима и становиштима; - да разумеју утицај естетичких теорија на васпитну делатност и концепције педагошке праксе; - да стекну увид у значај естетског васпитања од антике до савременог доба. -да се упознају са естетским учењима о естетском искуству, укусу и његовим мерилима; -да се упознају са естетичким учењима о образовању чула и интегралног ума. - да стекну увид о утицају уметности на васпитно обликовање човека.
Исход
предмета

На крају курса студенти ће стећи способност: - да усвоје естетичку терминологију за самосталну естетичку анализу уметничког искуства. - да разликују естетско васпитања о других облика васпитања. - да дефинишу основна естетичка становишта о естетском васпитању. - да аргументишу о основним проблемима у естетском васпитању полазећи од одређених естетичких становишта. - да објасне значај естетског понашања у васпитању. - да самостално анализирају васпитну функцију уметничког дела - да изложе и објасне два основне аспекта у естетском образовању: проблем утицаја уметности на образовање човека и проблем образовање уметника.

Садржај предмета
Теоријска
настава
Садржај наставног плана обухвата основне проблеме, питања и становишта филозофије уметности и естетике. Критика васпитне улоге уметности (Платон). Појам естетског образовања, улога разума и осећања у естетичкој сфери (Кант, Гадамер). Проблем естетског понашања и естетске утопије. Улога нагона у естетском васпитању. (Шилер, Маркузе). Проблем мерила укуса у образовању у процењивању лепог (Хјум). Појам укуса у безинтересном процењивању лепог и уметности (Кант). Утицај уметности на о васпитање човека (Bildungsroman). Проблем естетског разликовања моралног и естетског васпитања. (Гадамер)
Практична настава (вежбе, ДОН, студијски истражива-чки рад) Дискусија, презентација одређених тема истраживања (групно или индивидуално), рад на тексту.
Литература
1 Естетика и образовање,(2011), зборник научног скупа, Београд
2 Platon, (1983) Država, Beograd
3 Zurovac, М., 2016) , Ideja estetike, Beograd
4 Шилер, Ј. Ф., (2008), Познији филозофско-естетички списи, Нови Сад
5 Gadamer, H. G., (1978), Istina I metoda, Sarajevo.
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови
1 1      
Методе
извођења
наставе
Предавања, вежбе, коришћење литературе, примена савремених наставних метода, презентација индивидуалног рада, припрема за тестове и испитне вежбе.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе 50 Завршни испит 50
активност у току
предавања
20 писмени испит  
практична настава   усмени испит 50
колоквијуми 30 практични део испита  
семинари