311716П/ 311716P

Спецификација предмета за књигу предмета
Студијски програм  Васпитач деце предшколског узраста
Изборно подручје (модул)  
Врста и ниво студија Основне струковне студије-први ниво
Назив предмета Информационо-комуникационе технологије
Наставник (за предавања) Томић З. Иван
Наставник/сарадник (за вежбе) Томић З. Иван
Наставник/сарадник (за ДОН)  
Број ЕСПБ 3 Статус предмета (обавезни/изборни) обавезни
Услов  
Циљ
предмета
Стицање знања и вештина за практичну примену информационих технологија у учењу, раду и у свакодневном животу; подизање опште информатичке и рачунарске писмености васпитача, стварање предуслова за целоживотно учење применом информационих технологија.
Исход
предмета
студенти ће бити оспособљени за коришћење рачунарских мрежа, да комуницирају електронском поштом, користе Web прегледаче и Web претраживаче, да представе примену још једног сервиса на Интернету по избору у својој струци, користе стилско уређење текста у текст процесорима, да користе напредне опције за табеларно представљање подака, примене табеларна израчунавања и графичко предсатаљање података за једноставнија истраживања.
Садржај предмета
Теоријска
настава
"Основе информационих технологија Хардвер, Софтвер, ауторска права и закон. Оперативни системи Основна подешавања OS;Представљање текст процесора различитих произвођача. Представљање апликација за табеларно израчунавање различитих произвиђача;Рад са формулама; Сервиси на интернету: World Wide Web (WWW); Претраживање Интернета претраживачима (search engine); Email- Креирање писама; е-учење; Безбедно коришћење интернета; упознавање са проблемима које могу имати корисници, са здравственог аспекта коришћењем рачунара."
Практична настава (вежбе, ДОН, студијски истражива-чки рад) " Основна подешавања OS; Рад са фолдерима и фајловима (премештање и копирање, брисање) Обрада текста на рачунару; Подешавање папира, маргина, снимање на зад. локацији (Save As); Померање, копирање текста (Cut, Copy, Paste); Појам пасус (Paragraf) и fonta као и њихова подешавања; Табеле – цртање, брисање, подешавања, соритање, изглед документа пре штампе и штампање. Табеларно израчунавање; Појам радног листа и радне свеске; Операције (унос, измена, брисање, уметање, копирање, премештање; Рад са формулама; Графикони (врсте графика,); Штампање табела и графика Сервиси на интернету World Wide Web (WWW); Упознавање са wеb читачима (Web Browserима) stop, refresh, back, forward, address bar; Претраживање Интернета претраживачима (search engine); Email- Креирање писама; Пријем и слање електронске поште; упознавање са проблемима које могу имати корисници, са здравственог аспекта коришћењем рачунара."
Литература
1 B. Munnelly; PAUL Holden: ECDL Уџбеник за курс Microsoft Office XP Микро књига, Бгд. 2005.
2 Д.ГРБИЋ,: Систем Microsoft Office 2003 на српском PC Press, Београд, 2004.
3 Ристановић Дејан,група аутора, PC Vodič kroz primene računara, PC Press, Београд 2006.
4 Н.КЛЕМ; Н.ПЕРИН;Н.ПРАШЋЕВИЋ:Рачунарство и информатика, ЗУНС. Бгд. 2002.
5  
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови
2 1      
Методе
извођења
наставе
Метода усменог излагања (академска предавања); Метода разговора (дискусија-полемика, дебата, олуја идеја); Илустративно-демонстративна метода; Проблемска метода; Егземпларна метода; Радионичарски метод (креативне и едукативне радионице, Форум театар); Методе практичних активности; Метода истраживачких радова - Пројект метода
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе 50 Завршни испит 50
активност у току
предавања
  писмени испит  
практична настава 27 усмени испит 50
колоквијуми      
семинари 23