311616П/ 311616P

Спецификација предмета за књигу предмета
Студијски програм  Васпитач деце предшколског узраста
Изборно подручје (модул)  
Врста и ниво студија Основне струковне студије-први ниво
Назив предмета Вокално-инструментална настава
Наставник (за предавања) Васић Д. Александар
Наставник/сарадник (за вежбе) Митић Д. Марјан
Наставник/сарадник (за ДОН)  
Број ЕСПБ 4 Статус предмета (обавезни/изборни) обавезни
Услов  
Циљ
предмета
Циљ овог студијског предмета је: да се студенти музички описмене и употпуне своја ранија знања из области музичке писмености; да овладају свирањем дечијих песама на једном класичном инструменту; да се осамостале у вокално-инструменталном извођењу дечијих песама и музичких игара; да самостално читају партитуре дечијих песама; да науче да слушно препознају вокално-инструменталне композиције класичне музике.
Исход
предмета
Након успешно завршеног курса студенти би требало да буду способни да: - препознају основну музичку терминологију - правилно тумаче музичко писмо - вокално-инструментално интерпретирају песме за децу - разликују звучне карактеристике дечијих музичких инструмената - објасне основне музичко-теоретске појмове и појаве - слушно препознају познате композиције вокално-инструменталне класичне музике
Садржај предмета
Теоријска
настава
-Појам музике, звук, тон, имена тонова, тонски систем, ноте, линијски систем, кључ, трајање тонова, паузе. - Повишени и снижени тонови, дијатонске дурске лествице, дијатонске молске лествице, интервали. - Ритам, метрика и карактеристичне ритмичке појаве - Динамика, темпо, артикулација, агогика и остали музички изрази и скраћенице.
Практична настава (вежбе, ДОН, студијски истражива-чки рад) Упознавање инструмента, његових делова и основних карактеристика. Седење за инструментом, држање тела, поставка руку и прстију. Певање и свирање на одабраном инструменту. Усавршавање вокалне технике. Слушање класичне музике.
Литература
1 Тајчевић М.: Основна теорија музике, Нота Књажевац, 2003
2 Васић А.: Вокално инструментална настава, Виша школа за образовање васпитача Крушевац, 2005.
3 Јабланов Н: Народне песме и игре, Креативни центар, Београд, 2006.A18
4 Кршић Ј.: Почетна школа за клавир, Нота Књажевац, 2003
5  
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови
2 2      
Методе
извођења
наставе
Предавања, вежбе, рад у малим групама
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе 70 Завршни испит 30
активност у току
предавања
15 писмени испит  
практична настава 25 усмени испит 30
колоквијуми 30    
семинари