311616Д/ 311616D

Спецификација предмета за књигу предмета
Студијски програм  Васпитач деце предшколског узраста
Изборно подручје (модул)  
Врста и ниво студија Основне струковне студије-први ниво
Назив предмета Увод у проучавање књижевности
Наставник (за предавања) Марковић С. Ана
Наставник/сарадник (за вежбе) Станисављевић Б. Невена
Наставник/сарадник (за ДОН)  
Број ЕСПБ 4 Статус предмета (обавезни/изборни) обавезни
Услов  
Циљ
предмета
Упознавaње студената са различитим поступцима и изражајним средствима којима се остварује специфична структура књижевног текста; Упознавање студената са књижевношћу прошлих епоха, њеним историјским формама и њеним историјским развојем; Развијање интересовања студената за различите аспекте и правце тумачења књижевности; Оспособљавање студената за самостално тумачење књижевног дела; Побуђивање аналитичког и стваралачког мишљења код студената истраживачким усмеравањем и применом проблемских поступака; Развијање код студената моћ запажања значајних појединости у тексту, навику да уметничке импресије поткрепљују одговарајућим чињеницама из текста, и да уметничке појаве тумаче са различитих становишта.
Исход
предмета
"Након успешног завршетка курса студент би требало да буде способан да: Адекватно примењује основне књижевнотеоријске појмове при тумачењу књижевног дела; Сагледава књижевност у њеном историјском развоју и да тумачи књижевно дело с обзиром на епоху у којој је настало, на књижевни период и на књижевни правац којем припада; самостално уочава узроке, услове, околности и чиниоце помоћу којих се може успешно тумачити књижевни текст; решава проблемске ситуације књижевног текста уводећи у проблемско подручје појаве и чиниоце из текста који имају значајну естетску и васпитно-образовну функцију; примењује синтетичкоаналитичке поступке при тумачењу књижевног дела; критички процењује књижевно дело и доноси сопствени вредносни суд о њему."
Садржај предмета
Теоријска
настава
Књижевност и проучавање књижевности. Природа књижевности. Функција књижевности. Књижевна теорија, критика и историја. Спољашњи приступ књижевном делу.Унутрашњи приступ књижевном делу. Структура књижевног дела. Форма и садржај. Тема, мотив и мотивација. Композиција, фабула и сиже. Приповедач, прича и лик.Стил и стилистика као наука о изражајним вредностима језика. Версификација и системи версификације.Подела књижевности на родове. Принципи поделе, тријадни систем родова: епика, лирика, драма. Књижевне епохе. Књижевни периоди и књижевни правци. Основни правци проучавања књижевности. Развојне етапе српске књижевности. Српска књижевност у европском контексту.
Практична настава (вежбе, ДОН, студијски истражива-чки рад) Тумачење изабраних илустративних примера из српске и светске књижевности. Приступ старој књижевности. Обрада лирске песме. Обрада епске песме. Обрада народне и ауторске бајке. Обрада басне. Обрада приповетке. Обрада приче за децу. Проучавање романа. Обрада драмског дела.
Литература
1 Велек Р; Ворен О. (1974). Теорија књижевности. Београд:Нолит
2 Живковић Д. (2001). Теорија књижевности. Београд:Драганић
3 Петре Ф; Шкреб З. (1969). Увод у књижевност. Загреб:Знање
4 Деретић Ј. (2002). Историја српске књижевности. Београд:Просвета
5 Речник књижевних термина. (1992). Београд:Нолит
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови
2 1      
Методе
извођења
наставе
"Дијалошка метода - метода разговора;Метода читања и рада на тексту Метода писања;Проблемска метода; Радионичарски метод –Едукативне радионице; Практичне методе – Mетоде практичних aктивности"
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе 50 Завршни испит 50
активност у току
предавања
  писмени испит 20
практична настава 15 усмени испит 30
колоквијуми 20    
семинари 15