311616J / 311616J

Спецификација предмета за књигу предмета
Студијски програм  Васпитач деце предшколског узраста
Изборно подручје (модул)  
Врста и ниво студија Основне струковне студије-први ниво
Назив предмета Болести деце јасленог узраста са епидемиологијом
Наставник (за предавања) Драча Р. Сања
Наставник/сарадник (за вежбе) Чеврљаковић М. Ива
Наставник/сарадник (за ДОН)  
Број ЕСПБ 3 Статус предмета (обавезни/изборни) обавезни
Услов  
Циљ
предмета
Упознавање студената са патолошким процесима у организму у периоду раста и развоја, ; упознавање са инфективним болестима предшколског узраста, начинима ширења и преношења болести,поступцима имунизације и пријаве болести
Исход
предмета

Оспособљавање студента за самостално вођење деце у здрављу и болести ; Упознавање студената са инфективним болестима и епидемиолошким постулатима у циљу спровођења адекватне превенције болести здравственог просвећивања

Садржај предмета
Теоријска
настава
Периодизација дечјег узраста, раст и развој кроз периоде, пренатална заштита ;Дефиниција инф. болести, узрочници, ширење болести, превенција болести
Практична настава (вежбе, ДОН, студијски истражива-чки рад) Упознавање са основним карактеристикама болести на очигледним примерима у болничкој средини и рехабилитацији
Литература
1 Барјактаревић Ж.: Педијатрија, ВМШ Београд, 2000
2 Перишић В. ,Јанковић Б. Педијатрија : Уџбеник за студенте медицине,Мед.факултет у Београду 2010
3  
4  
5  
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови
2 1      
Методе
извођења
наставе
Предавања, вежбе, презентације, консултације, коришћење домаће и стране литературе, семинарски рад
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе 60 Завршни испит 40
активност у току
предавања
15 писмени испит  
практична настава 15 усмени испит 40
колоквијуми 15    
семинари 15