311316П / 311316P

Спецификација предмета за књигу предмета
Студијски програм  Васпитач деце предшколског узраста
Изборно подручје (модул)  
Врста и ниво студија Основне струковне студије-први ниво
Назив предмета Увод у књижевност за децу
Наставник (за предавања) Др Милентије М. Ђорђевић
Наставник/сарадник (за вежбе) Станисављевић Б. Невена
Наставник/сарадник (за ДОН)  
Број ЕСПБ 4 Статус предмета (обавезни/изборни) обавезни
Услов  
Циљ
предмета
Упознавање студената са поетичким, жанровским и рецепцијским особеностима књижевности за децу; оспособљавање за интерпретацију, критичко процењивање и стваралачку примену књижевних текстова.
Исход
предмета

Студенти умеју да опишу и разликују основне појмове поетике књижевности за децу ; оспособљени су за самостално тумачење, критичко процењивање и интерпретацију књижевних текстова намењених деци; Студенти умеју да самостално примене стечена знања и функционално аплицирају књижевне садржаје и процењују степен њиховог васпитног учинка.

Садржај предмета
Теоријска
настава
Особености и име књижевности за децу; књижевност за децу и књижевност за одрасле; дете и свет детињства; игра фантастика у књижевности за децу; чудесно, фантастично, хумор оптимизам, нонсенс, парадокс; теме ,идеје, мотиви, ликови,књижевне врсте, стил, језик; композицијске и версификацијске особености књижевности за децу; етичко-естетичке вредности; историјски развој. Усмена књижевност. Одлике усмене књижевности; дете и усмено казивање; народне лирске врсте; прозне врсте; мање форме. Уметничка књижевност. Избор из светске књижевности (керол, Маршак,Милн, Чуковски). Избор из српске књижевности ( Ј. Јовановић Змај, Б.Нушић,А. Вучо,Д. Максимовић, Б. Ћопић, С.Раичковић, Д.Радовић,М.Данојлић,Д.Ерић,Д.Лукић,Г.Олујић,Љ.Ршумовић,В.Андрић). Сликовнице (избор).Семинарски радови ( светска бајка: Ш. Перо, Браћа Грим,Х.К.Андерсен, Пушкин).Толстој, Приче за децу,Свифт, Гуливерова путовања, Саројан, Тата ,ти си луд,Колоди,Пинокио,Егзипери, Мали принц, Д.Радовић, Капетан Џон Пиплфокс, А.Поповић, Судбина једног чарлија. Баснописци (Езоп, Ла Фонтен, Крилов, Д. Обрадовић ).
Практична настава (вежбе, ДОН, студијски истражива-чки рад) У оквиру вежбања предвиђена је израда семинарских радова, интерпретција књижевних текстова, дискусија. Групни радови везани за интерпретацију, дечију рецепцију и примену књижевних текстова у раду са децом.
Литература
1 Вуковић,Н. (1996). Увод у књижевност за децу и омладину, Никшић:Унирекс
2 Петровић,Т.(2001). Историја српске књижевности за децу. Врање: Учитељски факултет
3 Петровић,Т.,Милинковић,М.(2007). Писци за децу и младе. Пожега: Епоха
4 Данојлић,М.(1976). Наивна песма, Београд: Нолит
5 Марковић,С,Ж. (1971) Прилози из књижевности за децу , Београд: Интерпрес
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови
2 1      
Методе
извођења
наставе
Метода предавања, реферисања, рада са текстом, метода самосталних радова
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе 50 Завршни испит 50
активност у току
предавања
10 писмени испит 20
практична настава   усмени испит 30
колоквијуми 20    
семинари 20