311516П / 311516P

Спецификација предмета за књигу предмета
Студијски програм  Васпитач деце предшколског узраста
Изборно подручје (модул)  
Врста и ниво студија Основне струковне студије-први ниво
Назив предмета Предшколска педагогија
Наставник (за предавања) Милосављевић Ј. Ружица
Наставник/сарадник (за вежбе) Стаменковић-Пантовић М. Ивана
Наставник/сарадник (за ДОН)  
Број ЕСПБ 4 Статус предмета (обавезни/изборни) обавезни
Услов  
Циљ
предмета
Упознати студенте са: савременим теоријским приступима, импликацијама педагошких и психолошких теорија у домену праксе предшколског васпитања и образовања; начином планирања, организације и вредновања васпитно-образовног рада у предшколској установи; аспектима целовитог развоја личности детета; специфичностима образовања деце предшколског узраста; васпитно-образовним методама и условима успешног васпитања и образовања деце; Значајем унутрашње мотивације у учењу и раду.
Исход
предмета

По завршеном курсу студенти би требало да: Tумаче, упоређују и анализирају савремене теоријске приступе, концепције и тенденције везане за предшколско васпитање и образовање; Вреднују и критички анализирају васпитно-образовну праксу - приступе и поступке у складу са специфичностима и захтевима у различитим условима и ситуацијама; Образлажу значај подстицања развоја свих аспеката личности; Анализирају и упоређују ефикасност васпитно-образовних метода у раду са децом; Препознају проблеме и анализирају услове успешног васпитања и образовања деце; Аргументују значај ослушкивања потреба и интересовања деце и значај унутрашње мотивације у учењу и раду.

Садржај предмета
Теоријска
настава
Предмет и задаци предшколске педагогије, њено место у систему педагошких дисциплина и однос са другим наукама; Карактеристике предшколског узраста; Чиниоци развоја личности; Идеје класика предшколске педагогије; Функције предшколске установе; Савремене тенденције у предшколском васпитању; Аспекти целовитог развоја личности: морални, емоционални и интелектуални развој, развој стваралаштва; Мотивација за развој и учење; Специфичност образовања деце раних узраста; Циљеви и задаци васпитања и образовања; Васпитно-образовне методе у раду са децом предшколског узраста.
Практична настава (вежбе, ДОН, студијски истражива-чки рад) Карактеристике предшколског узраста и васпитање, као један од чиниоца развоја; Систем предшколског васпитања Фридриха Фребела, Марије Монтесори и Лориса Малагуција; Савремене тенденције у предшколском васпитању; Функције предшколске установе; Аспекти целовитог развоја личности: когнитивни, интелектуални, морални, социјални и емоционални развој, развијање стваралаштва; Дечија интересовања; Мотивација за развој и учење, развој мотива успешности, развијање радозналости; Специфичност образовања деце раних узраста; Циљеви и задаци васпитања и образовања; Услови успешног образовања, васпитно-образовне методе у раду са предшколском децом.
Литература
1 Каменов, Е. (2002): Предшколска педагогија 1 и 2, ЗУНС, Београд
2 Монтесори, М. (2006): Упијајући ум, ДН центар, Београд
3 Миљак, А. & Вујичић, Л. (2002): Вртић у складу с дјечјом природом, Дјечји центар Невен, Ровињ (стр. 10- 40.)
4 Слуњски, Е. (2011): Курикулум раног одгоја, Школска књига, Загреб
5 Одабрани радови из часописа Предшколско дете
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови
2 1      
Методе
извођења
наставе
Метода усменог излагања (академска предавања); Метода разговора (дискусија-полемика, дебата, олуја идеја); Илустративно-демонстративна метода; Проблемска метода; Егземпларна метода; Радионичарски метод (едукативне радионице); Методе практичних активности; Метода истраживачких радова - Пројект метода.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе 50 Завршни испит 50
активност у току
предавања
15 писмени испит  
практична настава 15 усмени испит 50
колоквијуми      
семинари 20