210916П / 210916P

Спецификација предмета за књигу предмета
Студијски програм  Васпитач деце предшколског узраста
Изборно подручје (модул)  
Врста и ниво студија Основне струковне студије-први ниво
Назив предмета Сценска уметност и луткарство
Наставник (за предавања) Дуковић П. Зорица
Наставник/сарадник (за вежбе) Дуковић П. Зорица
Наставник/сарадник (за ДОН)  
Број ЕСПБ 3 Статус предмета (обавезни/изборни) обавезни
Услов  
Циљ
предмета
-да студенте упозна са цивилизацијским значајем и основама сценске уметности;-да омогући студентима да схвате значај и смисао дечје сценске игре;-да пружи јаке основне темеље из практичног рада са сценском лутком;-да их оспособи за разумевање сценске уметности,суштине и задатка овог предмета као теоријске и практичне основе за планирање и реализацију активности сценских и луткарских игара са децом. Програм је у корелацији са предметима језичко-уметничке вредности.
Исход
предмета

-очекује се да студенти након положеног испита могу да -правилно тумаче и анализирају појмове сценске уметности и луткарства;-самостално користе стручну литературу и критички просуђују сценске и луткарске представе за децу;-разликују врсте и типове сценских лутака;-израђују и примењују различите врсте сценских лутака у васпитно-образовном раду;-самостално користе стечена сазнања и стваралачке способности на подручју сценског израза у раду са децом;-организују и самостално изводе луткарске игроказе;-примењују метод драматизације

Садржај предмета
Теоријска
настава
Сценска уметност-појам,функције,поделе.Особеност жанрова.Порекло и развој сценске уметности.Дете и сценска уметност.Блискост сценске уметности и дечијих игара. Глума као основа сценске уметности.Облици сценске комуникације.Структура драмског текста,драмски ликови,дијалог,сукоб.Бајке и басне као игрокази и тумачи људске судбине.Луткарство-шта је?Историја луткарства.Врсте луткарског позоришта и њихове технике.Лутка у вртићу.Основни типови лутака-гињол.марионета,лутка на штапу,позориште сенки,лутка-чарапа.Од идеје до израде.Анимација и говор. Васпитачева луткарска импровизација,драматизација.Луткарска драматургија и луткарски текст.Методски рад у игри са сценском лутком..
Практична настава (вежбе, ДОН, студијски истражива-чки рад) израда разних врста и типова лутака ,њихова анимација .Писање луткарских текстова и коришћење методе драматизације.Сценска реализација луткарских етида и игроказа.
Литература
1 Покривка,Власта:Дијете и сценска лутка,Школска књига,Загреб,1980
2 Миловановић,Ана:Фолклорне лутке на штапу,Виша школа за образовање васпитача,Алексинац,2003
3 Чакић-Симић,Наташа:Белешке луткарског помоћника,Креативни центар,Београд,2007
4 Грант,Нил:Историја позоришта,Завод за уџбенике и наставна средства,Београд,2006
5 Каменов,Емил;Филиповић,Сања:Мудрост чула 5 део,Драгон,Нови Сад,2010
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови
2 1      
Методе
извођења
наставе
радионичарски интерактивна,демонстративна
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе 70 Завршни испит 30
активност у току
предавања
10 писмени испит  
практична настава 40 усмени испит 30
колоквијуми 20    
семинари