311317МС / 311317MS

Спецификација предмета за књигу предмета
Студијски програм  Васпитач деце предшколског узраста
Изборно подручје (модул)  
Врста и ниво студија Мастер струковне студије, други ниво
Назив предмета Инклузивни програми
Наставник (за предавања) Томић Н. Катарина
Наставник/сарадник (за вежбе) Рилак Д. Лидија
Наставник/сарадник (за ДОН)  
Број ЕСПБ 5 Статус предмета (обавезни/изборни) обавезни
Услов  
Циљ
предмета
Стицање примењивих знања о могућностима и методама имплементације инклузивног модела у предшколске програме. Усвајање основних знања о различитим врстама ометености и импликацијама за инклузивно васпитање и образовање на предшколском узрасту. Развијање позитивних ставова према инклузији, увиђање улоге васпитача у инклузивном вртићу као једног од кључних носилаца социјализације и едукације предшколског детета са сметњама у развоју (детета које има потребу за посебном подршком у процесу васпитања и образовања)
Исход
предмета
Мотивисаност и оспособљеност за прихватање инклузивне филозофије као смернице за побољшање услова васпитања и образовања и повећање социјалних компетенција деце са сметњама у развоју. Оспособљеност за уочавање потенцијалних препрека инклузивном процесу и активан рад на проналажењу начина њиховог превазилажења. Овладаност вештинама сагледавања индивидуалних потреба и могућности деце, као и вештинама креирања и коришћења стимулативних програма за подстицање психомоторног, когнитивног, социјалног и емоционалног развоја деце. Оспособљеност за креирање Индивидуалног образовног плана и овладаност процесом и техникама његове евалуације и модификације.
Садржај предмета
Теоријска
настава
Медицински и едукативни приступ у одређивању појма развојних сметњи. Теоријске и методолошке основе концепта инклузије. Историјски преглед, политика и пракса инклузије и примена инклузивних програма у земљама Европске уније. Домаћа законска регулатива и међународни правни акти који промовишу инклузију. Карактеристике појединих развојних сметњи и импликације за инклузивни васпитно-образовни рад у предшколским установама. Кадровски, организациони и материјални ресурси неопходни за имплементацију инклузивних програма предшколског васпитања и образовања. Процена ометеног детета и принципи педагошке опсервације. Тимски рад у инклузивом вртићу, састав и улоге појединих чланова стручног тима. Подршка родитељима деце са сметњама и активно укључивање родитеља у васпитно-образовни и рехабилитациони процес. Појам Индивидуалног образовног плана и основни принципи његове израде и евалуације. Израда и адаптација функционалног дидактичког материјала и коришћење посебних средстава и помагала у инклузивном васпитно-образовном процесу. Програмирање активности у инклузивном вртићу (индивидуални и групни рад, поштовање индивидуализованог приступа, али и инсистирање на социјалној партиципацији и интеграцији деце у групу вршњака). Поступци посматрања и праћења напредовања деце у инклузивној средини (скале евалуације) и коришћење резултата евалуације за ревидирање Индивидуалних образовних планова. Социо-емоционални и когнитивни аспекти инклузивног васпитања и образовања. Укључивање деце са сметњама у развоју у корективни рад и имплементација посебних стимулативних (раних рехабилитационих) програма у сарадњи са стручним тимом. Реедукативни третман - принципи и индикације за примену у инклузивној васпитној средини. Комуникација родитељ-дете-васпитач. Развијање позитивних ставова и емпатије унутар васпитне групе и подстицање међусобне интеракције и групних активности у инклузивној васпитно-образовној средини.
Практична настава (вежбе, ДОН, студијски истражива-чки рад) "Реализација заједничких активности са различитим институцијама и актерима из области здравствене и социјалне заштите, васпитања и образовања деце са сметњама у развоју (медицинске установе, центри за рехабилитацију, специјалне школе и специјалне развојне групе у вртићима...). Препознавање врсте и степена ометености детета. Модификација и израда дидактичког материјала, прилагођених средстава и помагала за индивидуализован рад у инклузивној васпитној групи. Израда Индивидуалног образовног плана и програмирање процеса евалуације (критичне тачке евалуативног процеса). Радионичарски приступ у раду са инклузивном предшколском групом. Радионичарски рад са родитељима деце из инклузивне групе (укључујући и родитеље деце типичног развоја). Самостално формулисање кључних тема и питања за обраду. Развијање техника сензибилисања шире јавности за проблеме деце са сметњама у развоју и развијања свести о основним дечјим правима и неопходности инклузивног приступа у раду (организовање трибина, дискусија и сл.). Извођење вежби реедукације психомоторике, у зависности од индикација. "
Литература
1 Бројчин, Б. (2013). Инклузивна едукација. Београд: ФАСПЕР.
2 Сретенов, Д. (2008). Креирање инклузивног вртића. Београд: Друштво психолога Србије.
3 Даниелс, Е. Р. и Стафорд, К. (2001). Интеграција деце са посебним потребама. Београд: Центар за интерактивну педагогију.
4 Стојић, Т., Радивојевић, Д., Јеротијевић, М. и сар. (2007). Водич за унапређивање инклузивне образовне праксе. Београд: Фонд за отворено друштво.
5 Сузић, Н. (2008). Увод у инклузију. Бања Лука: ХБС.
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови
2 2      
Методе
извођења
наставе
Екс катедра. Рад у малим групама. Индивидуалан рад. Интерактивне методе. Дијалог. Самосталан истраживачки рад. Акционо (есеји, тема)
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе 70 Завршни испит 30
активност у току
предавања
10 писмени испит  
практична настава 15 усмени испит 30
колоквијуми 30    
семинари 15