211017МС / 211017MS

Спецификација предмета за књигу предмета
Студијски програм  Васпитач деце предшколског узраста
Изборно подручје (модул)  
Врста и ниво студија Мастер струковне студије, други ниво
Назив предмета Дечје драмско стваралаштво
Наставник (за предавања) Дуковић П. Зорица
Наставник/сарадник (за вежбе) Дуковић П. Зорица
Наставник/сарадник (за ДОН)  
Број ЕСПБ 4 Статус предмета (обавезни/изборни) обавезни
Услов  
Циљ
предмета
Оспособити студента да као будући васпитач свестрано примењује драмску уметност и њене технике у свим васпитно-образовним сегментима рада с децом предшколског узраста, савладавање основних вештина драмског и позоришног изражавања које омогућују практичан рад на дечјим драмским пројектима; развијање способности самосталног критичког просуђивања драмских остварења за децу; развијање способности анализе и синтезе при интерпретацији драмских остварења за децу; Оспособити студенте да воде драмске активности у вртићу и креирају квалитетне дечије представе.Упознавање са потенцијалима драме у образовању и васпитању.Усвајањее знања о техникама и садржајима рада у драмској уметности.
Исход
предмета
По успешном завршетку овог курса студент је оспособљен да: припрема и режира драмске комаде,игре улога и говорне игре; припрема прославе и празнике у вртићу; користи многобројне драмске технике у процесу васпитно-образовног рада ; миметички прикаже и сугестивно интерпретира или импровизује сврсисходан вербалан (едукативно-забавни) садржај намењен дечјем узрасту;успешно користи сценске приказе у педагошком раду с децом (сценске радионице, сценске игре и друге интерактивне сценске технике);
Садржај предмета
Теоријска
настава
Улога драме у васпитању и образовању. Драма-иклузивна алатка. Улога васпитача у драмског раду са децом. Улога драме у васпитној и културној функцији вртића. Како настаје позоришна представа: од идеје до сценског извођења. Основни елементи драмског текста и процес његовог настанка (одабир поетскогили прозног дела, његова драматизација,развијање радње,карактера,дијалоа). Дете као драмски извођач. Сценграфија, костимографија,музика. Прославе и празници у вртићу.
Практична настава (вежбе, ДОН, студијски истражива-чки рад) У оквиру часова вежби студенти употпуњавају и разрађују садржаје обрађене на предавањима. На вежбама се упознају са различитим облицима драмског рада и активно се припремају за извођење таквих активности у дечјем вртићу.
Литература
1 Kаменов, Е.Филиповић,С. Мудрост чула 5 део. Драгон: Нови Сад, 2010.
2 Мисаиловић, М. Дете и пожоришна уметност. Завод за уџбенике и наставна средства: Београд,1991.
3 Кунић И. Култура дјечјег говорног и сценског стваралаштв. Школска књига: Загреб,1990.
4 Шарене сцене: Збирка драмских текстова за драмски педагошки рад. Библиотека Драмагогија,књига 5.Београд, 2015.
5  
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови
2 2      
Методе
извођења
наставе
Предавања, вежбе, коришћење литературе, примена савремених наставних метода, презентација индивидуалног рада, припрема за тестове и испитне вежбе.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе 70 Завршни испит 30
активност у току
предавања
  писмени испит  
практична настава 35 усмени испит 30
колоквијуми      
семинари 35