320317МС / 320317MS

Спецификација предмета за књигу предмета
Студијски програм  Васпитач деце предшколског узраста
Изборно подручје (модул)  
Врста и ниво студија Мастер струковне студије, други ниво
Назив предмета Спортски програми у вртићу
Наставник (за предавања) Ђорђевић М. Марија
Наставник/сарадник (за вежбе) Ђорђевић М. Марија
Наставник/сарадник (за ДОН)  
Број ЕСПБ 4 Статус предмета (обавезни/изборни) изборни
Услов  
Циљ
предмета
Упознавање студената са значајем и утицајем спортске активности на оптималан раст и развој деце предшколског узраста. Стицање знања о антрополошким карактеристикама деце предшколског узраста. Оспособљавање студената за примену дијагностикике и праћење стања морфо-моторичког статуса предшколског детета. Оспособљавање студената за самосталнo програмирање спортских активности у раду са децом предшколског узраста. Развијање умења и вештина за самосталну примену спортских програма у раду са децом предшколског узраста. Стицање знања о утицају спортске активности на развој базичних моторичких способности, аеробне способности, манипулативних вештина, као и на задовољавање потребa деце за групном идентификацијом, афирмацијом, самовредновањем и самопоштовањем.
Исход
предмета
По завршетку курса студенти би требало да буду способни да: - дефинишу улогу и значај спотске активности са аспекта отималног развоја деце; - дефинишу улогу и значај дијагностике у процесу телесног вежбања; - наведу и објасне фазе у процесу дијагностике; - упознају се са начином мерења и тестирања морфо-моторичког статуса деце; - успешно користе метод демонстрације у процесу моторичког учења; - опишу и дефинишу фазе моторичког учења; - објасне специфичности процеса вежбања у раду са децом предшколског узраста; -дефинишу планирање и програмирање управљаног процеса вежбања; - образложе конкретан пример плана и програма за групу деце; - разумеју утицај вежбања на квалитативне промене у морфолошким карактеристика, моторички и функционалним способностима код деце; - самостално израђују модел активности у одбојци, кошарци, рукомету, фудбалу, гимнастици, атлетици и пливању.
Садржај предмета
Теоријска
настава
Моторички развој деце раног и предшколског узраста. Значај и утицај спортских активности на оптимални раст и развој деце. Законитости у раду са децом предшколског узраста у односу на одређену спортску активност. Дијагностика у процесу телесног вежбања. Мерни инструменти за утвђивање морфолошких карактеристика деце. Мерни инструменти за утврђивање моторичких способности деце. Утврђивање, праћење и провера стања морфо-моторичког статуса у процесу вежбања.
Практична настава (вежбе, ДОН, студијски истражива-чки рад) Примена и спровођење биотичких моторичких знања (за савладавање простора, препрека, отпора и манипулисање објектима) у раду са децом. Примена и спровођење спортских програма (атлетика, гимнастика, пливање, кошарка, фудбал, рукомет). Игра (елементарне, штафетне). Употреба и примена справа и реквизита у спровођењу спортских активности. Организација такмичења (у групи, између група, дечја олимпијада).
Литература
1 Бала, Г. (2002). Спортска школица: психосоматски развој деце по методи проф. др Густава Бале : припрема детета од 4. до 10. године за школске, спортске и рекреативне активности.Нови Сад: СИА.
2 Пејчић, А. (2005). Кинезиолошке активности за дјецу предшколске и ране школске доби. Ријека: Висока Учитељска школа у Ријеци.
3 Dienstmann, R. (2013). Игре за моторичко учење. Београд: DATA STATUS.
4 Бала, Г., Стојановић, М.В., Стојановић, М. (2007). Мерење и дефинисање моторичких способности деце. Нови Сад: Факултет спорта и физичког васпитања.
5 Џиновић–Којић, Д. (2002). Физичко васпитање предшколског детета. Београд: СИА.
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови
2 2      
Методе
извођења
наставе
Предавања (ниво информација), вежбе (ниво демонстрација), семинари (анализе, дискусије, извештаји), консултације, израда задатака и вежби за самостални рад, менторски рад.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе 40 Завршни испит 60
активност у току
предавања
10 писмени испит  
практична настава 10 усмени испит 30
колоквијуми 20 практични део испита 30
семинари