220516П / 220516P

Спецификација предмета за књигу предмета
Студијски програм  Васпитач деце предшколског узраста
Изборно подручје (модул)  
Врста и ниво студија Основне струковне студије-први ниво
Назив предмета Игре и стваралаштво
Наставник (за предавања) Липовац М. Власта
Наставник/сарадник (за вежбе) Стаменковић-Пантовић М. Ивана
Наставник/сарадник (за ДОН)  
Број ЕСПБ 4 Статус предмета (обавезни/изборни) изборни
Услов  
Циљ
предмета
интегрисање игровних активности у развојне процесе предшколског детета ; упознавање са адекватним дидактичким материјалима за остваривање образовних циљева; схватање значаја вредности дечје игре за предшколско дете уочавање функције дидактичких средстава и дидактичких игара за стваралаштво детета
Исход
предмета

Овладати различитим могућностима мултимедијалних дидактичких игара; Развити способност за израду дидактичких игровних и радних листова, Израдити дидактича средстава; Интегрисати визуелне и чулне поруке у једну поруку кроз апликацију дидактичких средстава; Разумети однос стваралаштва и игре; Конструисати различите дидактичке игре у сврси развоја мишљења детета.

Садржај предмета
Теоријска
настава
Извори знања и активности; развој подела и значај васпитно-образовних средстава; структура информације током игре у активности деце; важност дечје игре и стваралаштва; дидактички материјал; радни листови и игровни материјали; дидактичке игре и развој стваралаштва; графичка комуникација и категорије графичког система; визуелна средства комуникације и учења; мултимедијски извори знања
Практична настава (вежбе, ДОН, студијски истражива-чки рад) израда дидактичких материјала у креативној радионици;израда играчака за дидактичке игрењ; израда радних материјала; прављење збирки игровних листова; израда мултимедијалних пакета, подстицање стваралачких игара; пројекти стварања анимираних ситуација; пројекти образовних програма; писани извори знања и стваралаштво
Литература
1 Каменов, Е. (2006). Дечја игра. Београд : Завод за уџбенике и наставна средства.
2 Шаин, М. (2005). Сопственим искуством до знања. Београд : ЗУНС
3 Коруга, Д. (1998): Дечији вртић као отворени систем. Београд : Креативни центар
4 Хансен, А. (2001). Креирање васпитно-образовног процеса у коме дете има централну улогу. Београд : Центар за интерактивну педагогију.
5 Сатон, Смит (1989). Играчке и култура. Београд :ЗУНС
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови
1 1      
Методе
извођења
наставе
вербалне; партиципативне; кооперативне; интерактивне; метода самосталног рада
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе 60 Завршни испит 40
активност у току
предавања
10 писмени испит 20
практична настава 10 усмени испит 20
колоквијуми 20 практични део испита  
семинари 20