211116П/ 211116P

Спецификација предмета за књигу предмета
Студијски програм  Васпитач деце предшколског узраста
Изборно подручје (модул)  
Врста и ниво студија Oсновне струковне студије-први ниво
Назив предмета Породична педагогија
Наставник (за предавања) Јевтић С. Бисера
Наставник/сарадник (за вежбе) Стаменковић-Пантовић М. Ивана
Наставник/сарадник (за ДОН)  
Број ЕСПБ 3 Статус предмета (обавезни/изборни) обавезни
Услов  
Циљ
предмета
предмета је да се студенти упознају са системским приступом породици и интеракцијом која постоји између брачног, родитељског и дечјег субсистема, да се упознају са развојним задацима породичних циклуса и трансгенерацијским преносом у породици, са карактеристикама функционалних и дисфункциналних породица, као и са проблемима са којима се сусреће породица у остваривању васпитне функције.
Исход
предмета
По успешном завршетку овог курса студенти би требало да: - дефинишу основне карактеристике материје и метаболизма као кључа живота; - разумеју узрочно-последичне везе између живе и неживе природе; - опишу значај ДНК као основног животног молекула неопходног за еволуционе процесе; - направе одговарајуће хербаријуме и инсектаријуме применом основних принципа биномне номенклатуре; - препознају различите основне таксономске категорије бескичмењака и кичмењака; - развију протоколе за фенолошка посматрања.
Садржај предмета
Теоријска
настава
Циљ, задаци и предмет проучавања породичне педагогије; Породица као друштвена група; Породица и личност; Савремена породица и њен значај; Типови и функције савремене породице; Психодинамика породичног живота; Основе друштвеног деловања на питања о породици; Принципи и методе у раду са родитељима; Став родитеља према детету; Међусобна информисаност родитеља и васпитача; Образовање родитеља за подизање и васпитање деце; Васпитна функција породице у концепцији доживотног образовања.Компетентно родитељско функционисање. Димензије васпитог стила родитеља.Веровања родитеља о родитељском функционисању у разлишитим културама
Практична настава (вежбе, ДОН, студијски истражива-чки рад) Развијање отвореног курикулума на нивоу дечјег вртића као породичног центра-панел дискусије, тимски рад, радионичарски рад, презентације, рад у малим групама, партнерски рад. Вежбе се изводе у виду дискусија, анализе оригиналних научних дела и презентација семинарских радова студената.
Литература
1 Грандић, Р. (2005). Прилози породичној педагогији, Нови Сад: СПДВ.
2 Јовановић, Б. (2000). Породично васпитање, Јагодина: УСП.
3 Ивић, И. (1989). Васпитање деце раног узраста, Београд.
4 Ђорђевић, Б. (1985). Савремена породица и њена васпитна улога, Београд.
5 Продановић, Љ. (2005). Проверити како васпитавате, Београд: Народна књига.
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови
2 1      
Методе
извођења
наставе
Монолошка метода, дијалошка метода, текст метода, интерактивни приступ.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе 70 Завршни испит 30
активност у току
предавања
5 писмени испит 30
практична настава 10 усмени испит  
колоквијуми 40    
семинари 15