210816П/ 210816P

Спецификација предмета за књигу предмета
Студијски програм  Васпитач деце предшколског узраста
Изборно подручје (модул)  
Врста и ниво студија Oсновне струковне студије-први ниво
Назив предмета Основе природних наука
Наставник (за предавања) Марија С. Најдановић
Наставник/сарадник (за вежбе) Марија С. Најдановић
Наставник/сарадник (за ДОН)  
Број ЕСПБ 5 Статус предмета (обавезни/изборни) обавезни
Услов  
Циљ
предмета
"Студенти ће: - разумети основне природне законе; - схватити комплексност веза између живе и неживе природе; - бити упознати са основним физичким, хемијским и географским појмовима и појавама; - схватити заначај фенотипских модификација и генотипских варијација; - разумети значај улоге човека у природи; - бити упознати са основама фенологије. "
Исход
предмета
По успешном завршетку овог курса студенти би требало да: - дефинишу основне карактеристике материје и метаболизма као кључа живота; - разумеју узрочно-последичне везе између живе и неживе природе; - опишу значај ДНК као основног животног молекула неопходног за еволуционе процесе; - направе одговарајуће хербаријуме и инсектаријуме применом основних принципа биномне номенклатуре; - препознају различите основне таксономске категорије бескичмењака и кичмењака; - развију протоколе за фенолошка посматрања.
Садржај предмета
Теоријска
настава
Материја - појам, основна својства, макро и микроелементи, хемијске и физичке промене. Универзум, небеска тела. Вода - значај, кружење, загађивање. Ваздух - значај, загађивање. Магнетизам. Електрицитет. Жива природа - организација, основна својства живе материје. Животни молекул - ДНК и наслеђивање. Човек као биолошко биће - еволуција, основи генетике и физиологије. Биљке - грађа, подела, основни принципи систематике, бинарна номенклатура. Животиње - бескичмењаци и кичмењаци, подела. Копнене и водене животне заједнице. Фенологија. Ротација. Револуција. Географска карта, насеља, становништво, предели Србије.
Практична настава (вежбе, ДОН, студијски истражива-чки рад) Основне особине и агрегатна стања воде. Основне особине ваздуха, кисеоник - значај и улога. Магнетизам. Појам и врсте електрицитета. Основни животни поцеси. Метаболизам као кључ живота. Фенотипске модификације и генотипске варијације. Значај хумане генетике и еугенике. Микроорганизми људског тела. Биљке наших крајева - јестиве, лековите, отровне, зачинске, украсне. Основни принципи систематике, израда хербаријума. Домаће и дивље животиње. Израда акваријума у инсектаријума. Фенолошка посматрања. Израда календара природе и годишњих доба. Национални паркови Србије.
Литература
1 Матановић В: Одабрана поглавља из природних наука, Учитељски факултет, Београд 1997.
2 Михајловић Љ; Михајловић Н: Хумана генетика, Висока медицинска школа, Ћуприја 2009.
3 Др Невенка Михајловић, Др Љубиша Михајловић:Методика упознавања околине,Пирот, 2011.
4  
5  
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови
2 1      
Методе
извођења
наставе
Настава је креативна и интерактивна. Предавања се одвијају вербалном и дијалошком методом, фронтално. Вежбе се одвијају у групама уз менторски систем рада, темељну анализи семинарских радова, изналажење нових идеја и неговање активне критичке дискусије. За предавања и вежбе се користе сва доступна средства и помагала. Консултације се одвијају једанпут недељно индивидуалним радом наставника са студентима. Вредновање рада студената обухвата све инструменте савремене методичке евалуације.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе 70 Завршни испит 30
активност у току
предавања
10 писмени испит  
практична настава 10 усмени испит 30
колоквијуми 30    
семинари 20