19.МВ3206/ 19.MV3206

Спецификација предмета за књигу предмета
Студијски програм  Васпитач деце предшколског узраста
Изборно подручје (модул)  
Врста и ниво студија Мастер струковне студије, други ниво
Назив предмета Естетичка теорија васпитања
Наставник (за предавања) Радовановић Ж. Саша
Наставник/сарадник (за вежбе) Агатоновић Милош
Наставник/сарадник (за ДОН)  
Број ЕСПБ 7 Статус предмета (обавезни/изборни) изборни
Услов  
Циљ
предмета
да студенти стекну увид у основне естетичке теорије васпитања одраслих и деце; - да се упознају са најважнијим естетским проблемима у погледу васпитања; - да разумеју утицај естетског искуства на васпитање и концепције педагошке праксе; - да стекну увид у значај естетског васпитања у равоју човека; - да се упознају са улогом естетског искуства у васпитању човека свих узраста; -да се упознају са естетичким учењима о образовању чула. - да стекну увид о утицају уметности на васпитно обликовање човека.
Исход
предмета
"На крају курса студенти ће стећи способност: - да усвоје естетичку терминологију значајну за образовање естетичког искуства. - да разликују естетско васпитања од других облика васпитања. - да дефинишу основна естетичка становишта о естетском васпитању. - да диференцирају основне проблеме у естетском васпитању човека свих доба полазећи од одређених естетичких становишта. - да објасне значај естетског понашања у васпитању. - да самостално анализирају васпитну функцију уметничког дела. - да изложе и објасне интегралну функцију естетског вапитања у васпитању уопште: - да разумеју утицај уметности на васпитање човека и проблем образовање уметника."
Садржај предмета
Теоријска
настава
Садржај наставног плана обухвата основне проблеме, питања и становишта естетичке теорије. Критика васпитне улоге уметности, посебно музике схваћене у ширем смислу као облика песничког васпитања (Платон, Аристотел). Појам естетског образовања, улога разума и осећања у естетичкој сфери (Кант, Хегел, Гадамер). Проблем естетског понашања и естетске утопије (Маркузе). Улога нагона у естетском васпитању. (Шилер). Проблем мерила укуса у образовању у процењивању лепог (Хјум, Хегел). Појам укуса у безинтересном процењивању лепог и уметности (Кант). Утицај уметности на о васпитање човека (Bildungsroman). Проблем естетског разликовања моралног и естетског васпитања. (Гадамер)
Практична настава (вежбе, ДОН, студијски истражива-чки рад) Дискусија, презентација одређених тема истраживања (групно или индивидуално), рад на тексту.
Литература
1 Естетика и образовање,(2011), зборник научног скупа, Београд
2 Platon, (1983) Država, Beograd
3 Аристотел (1991) О песничком умећу, Београд
4 Шилер, Ј. Ф., (2008), Познији филозофско-естетички списи, Нови Сад
5 Gadamer, H. G., (1978), Istina I metoda, Sarajevo.
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови
2 2      
Методе
извођења
наставе
Предавања, вежбе, коришћење литературе, примена савремених наставних метода, презентација индивидуалног рада, припрема за тестове и испитне вежбе.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе 45 Завршни испит 55
активност у току
предавања
10 писмени испит  
практична настава   усмени испит 55
колоквијуми      
семинари 35