19.МВ3204/ 19.MV3204

Спецификација предмета за књигу предмета
Студијски програм  Васпитач деце предшколског узраста
Изборно подручје (модул)  
Врста и ниво студија Мастер струковне студије, други ниво
Назив предмета Дечија ликовност и музеји
Наставник (за предавања) Рајковић З. Матија
Наставник/сарадник (за вежбе) Панић С. Немања
Наставник/сарадник (за ДОН)  
Број ЕСПБ 4 Статус предмета (обавезни/изборни) обавезни
Услов  
Циљ
предмета
Дефинисање могућности музеја, галерија и културно историјских споменика као места дечијег активног боравка. Ликовно васпитање и дечије ликовно изражавање у музејском изложбеном простору. Музеј као подстицај за дечије ликовне игре.
Исход
предмета
-усвојити основна знања о музејима и изложбама као средствима визуелне комуникације потребних за рад на ликовном васпитању деце.-сарадња са културним институцијама.-структуирање активног боравка у музеју.-ликовно васпитање путем игре
Садржај предмета
Теоријска
настава
-увод и дефиниција музеологије;-историја настанка музеја и изложбених активности у Србији и свету;-Основни појмови музеологије;-Појам и природа изложбених активности;-Историја и врсте музејских изложби;-Стилови излагања:естетски, образовни, евокативни;-медији и облици комуникације у музеју;-комуникација и образовање на изложби;-предшколско дете и музеј;-ликовне радионице у музеју и након посете музеју,-музејске ликовне активности изван музеја;
Практична настава (вежбе, ДОН, студијски истражива-чки рад) -музеји, културно историјски споменици и институције културе у локалној заједници; -организовање изложбених активности; -излагачке активности и пратећи садржаји; -изложбене активности као средство визуелне комуиникације; - активни боравак у музеју; -структура ликовних радионица у музеју; -музејске ликовне игре и активности (на изложби и ван музеја)
Литература
1 Gob, A.,Druge, N.(2009) Muzeologija Beograd:Clio
2 Mat, G.,Lederer, J.(2005) Menadzment muzeja Beograd: Clio
3 Zilber, K. (2005) Muzej I publika Beograd: Clio
4 Delos, B.(2006) Virtuelni muzej Beograd: Clio
5 Kamenov, E., Filipovic, S. (2009) Mudrost cula 3, Beograd:Klett
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови
2 2      
Методе
извођења
наставе
 
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе 50 Завршни испит 50
активност у току
предавања
20 писмени испит  
практична настава   усмени испит 50
колоквијуми 30    
семинари