19.МВ1103/ 19.MV1103

Спецификација предмета за књигу предмета
Студијски програм  Васпитач деце предшколског узраста
Изборно подручје (модул)  
Врста и ниво студија Мастер струковне студије, други ниво
Назив предмета Рачунарско размишљање
Наставник (за предавања) Живановић В. Милан
Наставник/сарадник (за вежбе) Томић З. Иван
Наставник/сарадник (за ДОН)  
Број ЕСПБ 6 Статус предмета (обавезни/изборни) обавезни
Услов  
Циљ
предмета
Развијање логичког и алгоритамског мишљења, подстицање аналитичког размишљања, упознавање са математичким и рачунарским концептима решавање проблема (разлагње задатка, уопштавање и моделовање алгоритма), мотививисање студената да се баве програмирањем и развојем идеја као и преношење таквог става на децу предшколског узраста. Тежиште није на учење програмирања, већа на начин мишљења и на учење засновано на принципима алгоритама.
Исход
предмета
студенти ће знати да направе алгоритам, направе једноставније програме, анимације и контролишу једноставније роботе. Моћи ће да креирају и воде активности у којима ће се решавати проблеми из различитих области.
Садржај предмета
Теоријска
настава
Решавање проблема и примена декомпозиције, препознавање образаца, генерализација / апстракција, Алгоритми. Пиксел арт, Програмирање без употребе технологије (линијске и разгранате структуре, понављање, ИФ наредба), Програмирање у програмском језику ScratchЈr анимације, једноставније рачунарске игрице; Програмирање робота
Практична настава (вежбе, ДОН, студијски истражива-чки рад) Решавање проблема и примена декомпозиције, препознавање образаца, генерализација / апстракција, Алгоритми. Пиксел арт, Програмирање без употребе технологије (линијске и разгранате структуре, понављање, ИФ наредба), Програмирање у програмском језику ScratchЈr анимације, једноставније рачунарске игрице; Програмирање робота Bee-Bot
Литература
1 Bers, M. U., & Resnick, M. (2016). The official ScratchJr book: Help your kids learn to code.
2 "CS Unplugged. (без датума). Преузето са https://www.csunplugged.org/en/ "
3 Liukas, L. (2016). Hello Ruby: Adventures in coding, Hawthorn: Penguin Books Australia
4 Umaschi Bers, M. (2018). Coding as a Playground. New York: Routledge
5 "Resnick, M., & Robinson, K. (2017). Lifelong Kindergarten: Cultivating Creativity Through Projects, Passion, Peers, and Play. MIT Press. https://books.google.rs/books?id=nGYyDwAAQBAJ "
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови
2 1      
Методе
извођења
наставе
практична настава, теоријска настава, рад на тексту
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе 60 Завршни испит 40
активност у току
предавања
20 писмени испит 20
практична настава   усмени испит 20
колоквијуми 20    
семинари 20