19.МВ3113 / 19.MV3113

Спецификација предмета за књигу предмета
Студијски програм  Васпитач деце предшколског узраста
Изборно подручје (модул)  
Врста и ниво студија Мастер струковне студије, други ниво
Назив предмета Предшколско дете у природној и друштвеној средини
Наставник (за предавања) Михајловић К. Невенка
Наставник/сарадник (за вежбе) Раичевић Г. Јелена
Наставник/сарадник (за ДОН)  
Број ЕСПБ 5 Статус предмета (обавезни/изборни) обавезни
Услов  
Циљ
предмета
"Циљ предмета је: - проширивање постојећих и усвојање нових теоријских и практичних сазнања из области појава и процеса, како у природној, тако и у друштвеној средини; - разумевање значаја корелације садржаја области методике упознавања околине са осталим методичким дисциплинама; - разумевање практичног значаја дидактичких игара и истраживачких активности за развој когнитивних способности; - познавање метода избора садржаја у различитим нивоима припрема за упознавање природне и друштвене средине; - разумевање значај дефинисања различитих тема и комбинованих методологија рада. "
Исход
предмета
По успешном завршетку овог курса студенти би требало да буду способни да: -Дефинишу принципе дечјег развоја и њихову условљеност специфичностима природне и друштвене средине у којој се развој одвија.; -Примењују различите методе подстицања радозналости и заинтересованости за свет око себе код деце прирпемног предшколског програма.; Организују разноврсне активности у природној и друштвеној средини са циљем остваривања програмских задатака; Планирају и реализују иновативне приступе у експлорацији природне средине; осмисле спонтане и ненаметљиве начине којима ће се код деце предшколског узраста иницирати жеља за упознавање природне и друштвене средине; селектовањем методичких поступака мотивишу децу за тражење, сакупљање и сређивање материјала из природне и друштвене средине; критички процењују социолошке, културолошке и педагошко-психолошке основе организације активности; обезбеде развојну одмереност и корелацију садржаја активности према узрасту
Садржај предмета
Теоријска
настава
Програмски задаци и садржаји - природна и друштвена средина као области сазнавања и подстицања развоја деце у предшколској установи. Дефинисање области. Материја - појам, основна својства, макро и микроелементи, хемијске и физичке промене. Универзум. Ваздух - значај, загађивање. Жива природа - организација, основна својства живе материје.Човек као биолошко биће. Биљке - грађа, подела, основни принципи систематике, бинарна номенклатура. Животиње - бескичмењаци и кичмењаци, подела.Основе еколошког образовања и васпитања. Мотивација и организација деце за тражење, сакупљање и сређивање материјала с циљем упознавања природне и друштвене средине. Социолошке, културолошке и педагошко-психолошке основе организације активности. Различити нивои припрема у области упознавања деце са природном и друштвеном средином: израда елабората, писаних припрема и скица организација дневних активности. Интеграција садржаја области из природне и друштвене средине са областима развоја говора, математичко-логичког развоја, естетског и музичког изражавања и физичко-телесног развоја.
Практична настава (вежбе, ДОН, студијски истражива-чки рад) Педагошко-психолошке основе организације активности и практичног рада око упознавања природне и друштвене средине – усклађеност са узрастном структуром деце. Могућности и начини мотивисања и оспособљавања деце за посматрање у природи. Природне појаве, жива и нежива природа . Метаболизам као кључ живота. Фенотипске модификације и генотипске варијације. Основни принципи систематике, израда хербаријума. Израда акваријума и инсектаријума. Фенолошка посматрања. Израда календара природе и годишњих доба. Избор садржаја за упознавање друштвене средине с циљем схватања њихове повезаности и условљености.
Литература
1 Др Невенка Михајловић, Др Љубиша Михајловић:Методика упознавања околине,Пирот, 2011.
2 Др Љубиша Михајловић, Др Невенка Михајловић:Методика упознавања околине -практикум, Крушевац, 2013.
3 Емил Каменов: Васпитно-образовни рад у дечјем вртићу, Драгон, Нови Сад, 2006;
4  
5  
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови
2 1      
Методе
извођења
наставе
Настава је креативна и интерактивна. Предавања се одвијају вербалном и дијалошком методом, фронтално. Вежбе се одвијају у групама уз менторски систем рада, темељну анализу семинарских радова, изналажење нових идеја и неговање активне критичке дискусије. За предавања и вежбе се користе сва доступна средства и помагала.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе 70 Завршни испит 30
активност у току
предавања
10 писмени испит  
практична настава 10 усмени испит 30
колоквијуми 30    
семинари 20