19.МВ3114 / 19.MV3114

Спецификација предмета за књигу предмета
Студијски програм  Васпитач деце предшколског узраста
Изборно подручје (модул)  
Врста и ниво студија Мастер струковне студије, други ниво
Назив предмета Увођење деце у свет писане речи
Наставник (за предавања) Весна Б. Тодоров
Наставник/сарадник (за вежбе) Станисављевић Б. Невена
Наставник/сарадник (за ДОН)  
Број ЕСПБ 6 Статус предмета (обавезни/изборни) обавезни
Услов  
Циљ
предмета
Студент треба да буде упознат са карактеристикама предшколског програма и циљевима у области српског језика и књижевности; треба да познаје разлике између писменог језичког изражавања и специфичних одлика писаног текста; треба да познаје вештине подстицања дечјег занимања за свет слова и писану реч и књигу; треба да познаје могућности увођења детета у свет писане речи; треба да буде упознат са могућностима развоја дечјих когнитивних и перцептивних способности и развоја маште и креативности, треба да познаје разне облике активности и разне игре у оквиру припреме за учење читања и писања.
Исход
предмета
Студенти су упознати са законитостима, током и фазама говорно-језичког развоја деце; знају да креирају стимулативне васпитне средине за развој говора и способности читања и писања; организују и примењују развојно прилагођене активности које укључују слушање, причање прича, састављање рима, индивидуалне конверзације и разумевање кроз репрезентацију (нпр. током драмске игре); примењују дескриптивно богату конверзацију са постепеним увођењем комплекснијих синтаксичких структура током спровођења васпитно-образовних активности предшколског програма; користе разноврсне интегрисане методе обучавања деце препознавању графичких симбола; иницирају интерактивно анализирање структуре и садржаја приче; подстичу дечје интересовање за писање и обезбеђују разноврсна средства: оловке, бојице, креде, маркере и сл.; примењују технике процене говорно-језичког развоја деце и евалуације постигнућа демонстрираног кроз дечје индивидуалне и групне радове и активности
Садржај предмета
Теоријска
настава
Говорење, читање и писање као специфични облици језичке способности и комуникације. Писање као процес визуелног кодирања и читање као процес визуелног декодирања језичких порука. Писмо – систем графичких знакова (писаних или штампаних) за обележавање гласова у језику. Усвајање фонетске норме код деце предшколског узраста. Припрема за учење читања и писања: фонематска (и лексемска) перцепција (способност за гласовну анализу говора, запажање фонема у речи и речи у реченици) као предуслов за учење читања (и писања). Положај гласа у речи (иницијални, финални и медијални).Усвајање морфолошке норме код деце предшколског узраста. Усвајање синтаксичке норме код деце предшколског узраста. Визулизација језика и посматрање. Акустика и слушање. Разумевање и усвајање појма гласа. Разумевање и усвајање појма речи . Разумевање и усвајање појма реченице. Аналитичко-синтетичка вежбања растављања и састављања речи од гласова и слогова. Селективно упознавање гласова (слова) од којих се састоји име детета – будућег првака. У свету писане речи и њених разноврсних облика: сликовнице, књиге, дечја штампа, стрипови, ребуси. Развој интересовања за писану реч – мотивисаност деце за препознавање графичких симбола и покушај учења читања и писања. Књиге у дечјем окружењу: у кући, књижари, библиотеци. Рад са децом на упознавању и тумачењу књижевних текстова у предшколском периоду: разгледање и читање сликовница, књига за децу, дечјих новина, слушање и причање (препричавање) и исказивање дечјег доживљаја дела одабраних из усмене и писане књижевности. Улога драме у развоју писмености.
Практична настава (вежбе, ДОН, студијски истражива-чки рад) "Студенти израђују вежбе организације и извођења активности (са децом) којима се стварају услови и мотивација за учење читања и писања: вежбе посматрања (истих предмета, слика), писања тачака, линија (црта), повезивања истих облика линијама, изговора назива и цртања по првом и последњем гласу/слову („На слово, на глас...“). Припрема вежби разговора: У продавници књига, У кући књига (У библиотеци), Књиге у мојој кући... Припрема вежби за развој фине моторике (визуелно усмеравање, координација руку и очију), вежбања прецизности покрета руке (нпр. бојење поља без прелажења његових граница, исписивање линија које дају слике елемената појединих слова и сл.). Припрема драмских вежби у развоју писмености: Познате приче, залеђене слике и сл. "
Литература
1 Бут, Д. и Сворц Л.(2009). Успешно читање и писање: технике за развој писмености. Београд: Креативни центар.
2 Каменов, Е. (2001), Припремам дете за школу. Нови Сад: Драгон.
3 Koџопељић,Ј. (2008), Метајезички аспекти зрелости за полазак у школу. Нови Сад: СПДВ.
4 Ликерман, Х, Мутер. В. (2007). Припремите дијете за школу Загреб: Остварење.
5 Милатовић, В. (1990), Методика почетног читања и писања, Београд: Завод за уџбенике
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови
2 1      
Методе
извођења
наставе
Програмски садржаји предмета остварују се интерактивним предавањима уз коришћење литературе и савремених средстава видео презентација, компаративним дискусијама, теоријским и практичним вежбама, радом у групама, презентацијом индивидуалног рада, применом савремених наставних метода, самосталним радом студената.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе 50 Завршни испит 50
активност у току
предавања
10 писмени испит 30
практична настава 20 усмени испит 20
колоквијуми 20    
семинари