19.МВ2202 / 19.MV2202

Спецификација предмета за књигу предмета
Студијски програм  Васпитач деце предшколског узраста
Изборно подручје (модул)  
Врста и ниво студија Мастер струковне студије, други ниво
Назив предмета Комуникација и саветовање
Наставник (за предавања) Јевтић Бисера
Наставник/сарадник (за вежбе) Пљакић Горан
Наставник/сарадник (за ДОН)  
Број ЕСПБ 8 Статус предмета (обавезни/изборни) изборни
Услов  
Циљ
предмета
Упознавање студената са садржајима и приступа различитим факторима и значају интеракције и комуникације. Овладавање и практиковање вештина компетентне комуникације и саветовања у институционалном контексту. Развијање осетљивости студената за препознавање знакова невербалне комуникације и њиховог коришћења у пракси; Упознавање студената са принципима, функцијама, потребом и значајем саветовања деце и њихових породица. .Стицање основних знања о принципима, методама и фазама саветовања и начина комуникације. стицање знања студената као саветодаваца у терапеутске сврхе. Развијање капацитета за тимски рад са актерима васпитно образовног процеса, позитивног професионалног става у односу на подручја и актере васпитно-образовног процеса.
Исход
предмета
Развити активност слушања у функцији конструктивног решавања проблема и ненасилног приступа у решавању комфликата; Овладати техникама интеракције и комуникације; Овладати вештинама у тимског приступа рада; Разумети важности комуникацијских вештина за успостављање квалитетних сарадничких односа и саветовања; Организовати и демонстрирати план за реализацију саветовања, упоређивати и класификовати индивидуалне планове рада и листе праћења.Компоновање вештина тимског рада и заједничког решавања специфичних проблема са осталим члановима стручног тима, Пројектовање терапеутског саветовања свих актериа васпитног процеса.
Садржај предмета
Теоријска
настава
"Теоријска настава 1.Појам, карактеристике и значај интерперсоналне комуникације у институционалномваспитно-образовном контексту. Вербална и невербална комуникција. 2.Правила у комуникацији и улога ставова.Основне одлике икомуникације.3.Облици социјалног понашања,формирање социјалних вештина ињихова улога у комуникацији. 4.Технике комуницирања. Медијација. 5. Саветовање у васпитном раду, појмовно одређење; 6. Појам икарактеристике саветовања; 6. Принципи савеовања; 7. Битни услови за успешано саветовање; 8. Методе успешног саветовања; 8. Различити облици саветовања (Рад са појединцем и групом, Групни саветодавни рад, Индивидуални саветодавни рад); 9. Тимски рад и саветовање; 10. Планирање, програмирање и вредновање саветовања;11. Проблеми који се могу јавити у току саветовања и комуникације. "
Практична настава (вежбе, ДОН, студијски истражива-чки рад) "Практична настава Садржаји предмета реализују се на вежбема на принципима интерактивног приступа, кроз тимски рад студената, игре улога, дискусије, презентације индивидуалних и групних радова и кроз практичан рад студената у васпитно-образовној институцији. "
Литература
1 Брајша, П. (1994)Педагошкас комуникација. Загреб : Школска књига.
2 Јанковић, Ј. (1997): Савјетовање – недирективни приступ. Загреб: Алинеа.
3 Брајша, П. (2000). Умијеће разговора. Пула : ЦАСХ
4 Сузић, Н. (2005). Педагогија за давесет и први вијек. Бања Лука : Филозофски факултет.
5 Илић, М., Бранковић, Д. (2004). Општа педагогија. Бања Лука : Филозофски факултет.
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови
2 2      
Методе
извођења
наставе
вербалне; партиципативне; кооперативне; интерактивне; методе самосталног рада; методе вежбања, асоцијативно учење, интерактивна настава са елементима респонсибилне наставе
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе 70 Завршни испит 30
активност у току
предавања
10 писмени испит  
практична настава 10 усмени испит 30
колоквијуми 30    
семинари 20