19.МВ2201 / 19.MV2201

Спецификација предмета за књигу предмета
Студијски програм  Васпитач деце предшколског узраста
Изборно подручје (модул)  
Врста и ниво студија Мастер струковне студије, други ниво
Назив предмета Савремене технике приповедања и писања
Наставник (за предавања) Марковић М. Ана
Наставник/сарадник (за вежбе) Марковић М. Ана
Наставник/сарадник (за ДОН)  
Број ЕСПБ 8 Статус предмета (обавезни/изборни) изборни
Услов  
Циљ
предмета
Циљ овог предмета јесте да се укаже на значај, перцепцију приче или наратива као основног средства за развој писмености, и њену улогу у пракси васпитача. Посебна пажња посвећена је техникама за стицање и развој медијске писмености. Предмет се односи и на модалитете традиционалног приповедања, али и на нов технолошки приступ наративу и писању. Осим тога, у оквиру предмета се указује на значај приче као носиоца успешног читања и писања у свим областима дечјег развоја: усвајању језика, богаћењу речника, развоју језика, развијању писмености, креативном развоју деце, социјализацији, развоју комуникативних способности. Предмет је конципиран тако да се нарочито наглашава како коришћење и овладавање технолошким и дигиталним средставима у приповедању и писању утиче на разумевање, анализу и развој писмености уопште.
Исход
предмета
По успешном завршетку овог курса студент би требало да буде способан да: - ствара подстицајну средину за развој писмености - разуме структуру и функционисање реченице и језика уопште -влада активностима које подстичу реаговање на прочитани текст - -преобликује и прерађује сваку врсту текстова -овладава вештином приповедања и писања сопствених прича у складу са стандардима нових врста наратива и новим медијским жанровима (видео играма, рекламама, ТВ серија, филмова) - прати, евалуира и анализира процес описмењавања и стицања медијске писмености деце -анализира и примењује нова технолошка средства у адекватним ситуацијама -примењује рачунар у циљу визуелног и тактилног проширивања писане речи - критички промишља употребу савремених технолошких средстава у области писања и приповедања
Садржај предмета
Теоријска
настава
Различите форме приповедања: нарација, дескрипција (пејзаж, екстеријер, ентеријер, портрет), дијалог, монолог; приповедање у првом лицу, (Ich форма, приповедање у трећем лицу, техничко приповедање, хронолошко приповедање, ретроспективно приповедање. Приче у различитим обастима дечјег развоја. Приче и развој језика код деце предшколског узраста. Приче и креативни развој деце предшколског узраста. Приче и дечја игра. Приче и нова технолошка средства у дечјем развоју. Коришћење савремених технолошких средстава у приповедању. Креативност у контексту прича. Разумевање смисла текста. Технике предвиђања смисла. Визуализација текста. Реаговање на прочитани текст. Улога драме на развој писмености. Основни облици писања (обрасци и жанрови): писање ради убеђивања (званично писмо, предлог, уговор),писање прича, писање сценарија, писање песама. Заједничко писање. Интерактивно писање. Писање у улози. Преобликовање и прерада текстова. Примена рачунара и интернета у процесу писања и приповедања.
Практична настава (вежбе, ДОН, студијски истражива-чки рад) У оквиру часова вежби студенти употпуњују и разрађују теоријске садржаје обрађене на предавањима. Студенти се упознају са различитим структуралним елементима прича и овладавају начинима њиховог писања и приповедања: заплета, ликова, места и времена радње, кулминације, расплета; На вежбама студенти се упознају са различитим могућностима ангажавања деце за приповедање прича и то према унапред утврђеним блоковима (чије су садржаји дати на интернету): приповедање према унапред посматраним радњама, приповедање према низу слика што приказују догађаје, приповедање према одслушаном тексту, приповедање према једној слици што приказује догађај, приповедање по сећању, приповедање према симболима, приповедање задатим кључним речима; Студенти раде групне радове из области тзв. заједничког писања: рекламне кампање у вези са догађајем у вртићу, састављају приручнике о извесним правилима (хигијена, понашање, здрава исхрана...), врше израду новина, писање сценарија за краћи комад, припремање за дебату, израду извештаја о неком истраживању. Студенти реализују активности које се заснивају на модерним технолошким средствима: рачунарима, таблетима, паметним таблама, видео-бимовима, осталим видео уређајима, дигиталним камерама, андроид телефонима и ајфонима (коришћењем интернета и апликација попут јутјуба, скајпа, разноразних видео игрица, израда различитих блогова и влогова, итд.)
Литература
1 Бут. Д, Сворц, Л. (2009). Успешно читање и писање : технике за развој писмености. Београд : Креативни центар
2 Мур, Џ. Е. (2008). Како написати причу. Београд : Креативни центар
3 Мартин, В. (2016). Новије теорије приповедања. Београд : Службени гласник
4 Висинко, К. (2009). Дјечја прича – повијест, теорија, рецепција и интерпретација. Загреб : Школска књига
5 Салмон, К. (2011). Storytelling : причам ти причу. Београд : Clio
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови
2 2      
Методе
извођења
наставе
Метода усменог излагања, дијалошка метода, демонстративно-илустративна метода, проблемска метода, метода практичних радова.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе 60 Завршни испит 40
активност у току
предавања
  писмени испит 20
практична настава 40 усмени испит 20
колоквијуми      
семинари 20