19.МВ1105/ 19.MV1105

Спецификација предмета за књигу предмета
Студијски програм  Васпитач деце предшколског узраста
Изборно подручје (модул)  
Врста и ниво студија Мастер струковне студије, други ниво
Назив предмета Здравствено васпитање и промоција здравља
Наставник (за предавања) Драча Р. Сања
Наставник/сарадник (за вежбе) Чеврљаковић М. Ива
Наставник/сарадник (за ДОН)  
Број ЕСПБ 5 Статус предмета (обавезни/изборни) обавезни
Услов  
Циљ
предмета
Да студент усвоји основна знања, развије вештине и формира ставове из области здравственог васпитања кроз aктивности и учење засновано на искуству, да буде оспособљен за сагледавање приоритетних здравствено-васпитних проблема код деце предшколског узраста, да путем развијања здравог и мењања ризичног понашања промовише и унапређује здравље, да спроводи мере примарне, секундарне и терцијерне превенције болести и онеспособљености.
Исход
предмета
По одслушаном курсу и положеном испиту од студента се очекује да познаје систем здравствене заштите; развија и спроводи активности којe утичу на усвајање знања и развиjaње вештина којим се унапређује здравље, спроводи самостално, као и у тиму, здравствено-васпитне интервенције, учествује у свим нивоима превенције различитих обољења у популационим групама деце, активно утиче на промену здравствено-ризичних понашања и успостављање понашања која доприносе здрављу.
Садржај предмета
Теоријска
настава
Дефиниција здравља и болести; Хармоничан и дисхармоничан развој, Фактори раста и развоја, Лична хигијена, Хигијена исхране, Значај правилне исхране детета, Ментална хигијена, Репродуктивно здравље, Хроничне незаразне, заразне и болести зависности, Повреде, Ургентна стања, Животна средина и здравље, Примарна, секундарна и терцијерна превенција.
Практична настава (вежбе, ДОН, студијски истражива-чки рад) Индикатори- инструменти за процену стања здравља становништва; Здравствено-васпитни рад заснован на доказима; Креативни рад са едукативним циљевима, Израда, класификација, карактеристике, демонстрирање и примена визуелних и аудитивних здравствено-васпитних средстава; Здравствено-васпитне активности и промоција здравља у породици и предшколској установи, Евалуација здравствено-васпитног рада (тестирања, анкетни упитници).
Литература
1 Кекуш Д. Здравствено васпитање. Висока медицинска школа. Београд, 2006.
2 Rudolf M., Leven M. Педијатрија и здравље детета. Датастатус, 2011.
3 Барачков Н, Бујак Ј, Илић Д, Јовић С, Панић М и сар. Васпитање за здравље кроз животне вештине. Министарство просвете и спорта Републике Србије, 2007.
4 Graser S, Hill E, Potter B, Матијевић Д, Јовић С и сар. Промоција здравља заснована на доказима. Министарство здравља Републике Србије. ЕПОС, 2006.
5  
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови
2 2      
Методе
извођења
наставе
Предавања, вежбе, коришћење домаће и стране литературе. Колоквијуми својим садржајем обухватају градиво предвиђено наставним планом и програмом које је реализовано на предавањима и полажу се писменим путем. Семинарски радови се припремају у писменој форми и презентују усменим путем. Број бодова који се остварује за семинарски рад зависи од квалитета рада. Теме семинарских радова се одређују у вези са предвиђеним планом и програмом предмета и према интересовању кандидата. Консултације се одвијају једанпут недељно, индивидуалним радом са студентима.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе 50 Завршни испит 50
активност у току
предавања
10 писмени испит  
практична настава 5 усмени испит 50
колоквијуми 10    
семинари 25