19.МВ3205/ 19.MV3205

Спецификација предмета за књигу предмета
Студијски програм  Васпитач деце предшколског узраста
Изборно подручје (модул)  
Врста и ниво студија Мастер струковне студије, други ниво
Назив предмета Заштита деце од злостављања и занемаривања
Наставник (за предавања) Драча Р. Сања
Наставник/сарадник (за вежбе) Чеврљаковић М. Ива
Наставник/сарадник (за ДОН)  
Број ЕСПБ 7 Статус предмета (обавезни/изборни) изборни
Услов  
Циљ
предмета
Да студенти стекну основна знања о карактеристикама физичког раста, развоја и менталног здавља детета и овладају вештинама самосталног рада у праћењу и подршци оптималног развоја здравог детета. Да стекну знања о правилима поступања према детету у различитим околностима узимајући у обзир етичке и правне норме које су специфичне у педијатријској пракси и у великој мери зависе од различтих друштвених, културних и верских ставова породице, родитељског ауторитета као и о допуштености алтернативних праваца у здравственој заштити. Приступ укључује поштовање одговорног става родитеља за живот и здравље детета, али истовремено и поштовање развојних способности детета за сопствену аутономију у одлучивању.
Исход
предмета
Оспособљавање студента да на основу бројних показатеља одреди статус детета као пацијента /васпитаника, почев од узраста и зрелости, телесних и менталних својстава, тежине здравственог стања, хитних стања и других околности које опредељују поступке у одређеној ситуацији. Кад препозна елементе кршења правила у поступању према детету да реагује на адекватан начин и укључи све неопходне чиниоце у служби заштите . Да правилно усмери студента на специфичан начин реаговања у случају сумње на емоционално, физичко или сексуално злостављање детета.
Садржај предмета
Теоријска
настава
" Елементи основних карактеристика фезичког и менталног развоја детета. Етика и право у педијатријској здравственој заштити. Примена начела медицинске етике. Аспекти медицинског права. Општа правила поступања према детету као пацијенту/васпитанику. Поштовање приватности детета. Пристанак родитеља/старатеља и детета на одређене процедуре. Посебна правила поступања у односу на својства детета или околности лечења. Емоционално злостављање и занемаривање детета : 1.одбацивање/обезвређивање детета, 2. терорисање/застрашивање, 3. игнорисање,4. изолација, 5. подмићивање детета, Посебни облици занемаривања су: 1. емоционална недоступност родитеља, нереаговање на потребе детета и/или њихово занемаривање, 2. приписивање негативних својстава детету, 3. развојно неприкладне или неконзистентне интеракције са дететом, 4.неуспех да се препознају или прихвате дететова индивидуалност и психолошке границе, 5.неуспех да се унапреди социјализација детета. Физичко злостављање деце обухвата: спољашње повреде, уједине, друге механичке повреде, опекотине и опаротине, повреде скелета, унутрашње повреде, намерно изазивање или индуковање болести. Сексуално злостављање деце може бити: бесконтактно, непенетрантно и пенетрантно. "
Практична настава (вежбе, ДОН, студијски истражива-чки рад) Параметри раста и развоја. Неговање правилног односа са дететом заснованог на поштовању индивидуалности и успостављању поверења. Уочавање поремећаја у поступању према детету и препознавање форми емоционалног, физичког или сексуалног злостављања. Обука и помоћ родитељима у односу са децом и заштита физичког и менталног интегритета детета у кућним условима и у колективу.
Литература
1 Богдановић Р, Радловић Н: Педијатрија, уџбеник за последипломско усавршавање лекара, Академска мисао, 2016.
2 Обретковић М, Пејаковић М и остали . Заштита детета од злостављања. Приручник за центре за социјални рад и друге службе у локалној заједници. Југословенски центар за права детета.
3 Влада Републике Србије. Општи протокол о заштити деце од злостављања и занемаривања. Београд, 2005.
4  
5  
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови
2 2      
Методе
извођења
наставе
Интерактивна предавања уз коришћење савремених средстава видео презентација. Вежбања – интерактивне методе практичне наставе, семинарски рад, рад у малим групама, компаративне дискусије, тимски рад, индивидуалне и групне презентације.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе 70 Завршни испит 30
активност у току
предавања
5 писмени испит  
практична настава 10 усмени испит 30
колоквијуми 40    
семинари 15