120316П/ 120316P

Спецификација предмета за књигу предмета
Студијски програм  Васпитач деце предшколског узраста
Изборно подручје (модул)  
Врста и ниво студија Oсновне струковне студије-први ниво
Назив предмета Ритмика и плес
Наставник (за предавања) Ђорђевић М. Марија
Наставник/сарадник (за вежбе) Ђорђевић М. Марија
Наставник/сарадник (за ДОН)  
Број ЕСПБ 4 Статус предмета (обавезни/изборни) изборни
Услов  
Циљ
предмета
Развијање код студената интерес и осећај за стваралачко извођење плесних и ритмичких покрета. Упознавање студената са методичким законитостима и њиховом применом у васпитно-образовном процесу. Стицање знања и оспособљавање за интерпретацију ритмичких и плесних структура. Развијање вештина и умења за самостално осмишљавање и извођење кореографија. Упознавање студената са значајем ритмичко-плесних активности у циљу правилног раста и развоја деце предшколског узраста.
Исход
предмета
По завршетку курса студенти би требало да буде способан да: -изводе плесне структуре; -изводе ритмичке структуре; -примењују плесне структуре у раду са децом предшколског узраста; -примењују ритмичке структуре у раду са децом предшколског узраста; - познају разлике у етнoкореолошким играчким зонама; -дефинишу и именију облике, хватове, држања и типове народних игара; -самостлно конструишу и демонстрирају кореографију, користећи ритмичко-плесне структуре у извођењу; -самостално конструишу и примењују традиционалне народне игре, дечје игре, плесне импровизације и плесне драматизације у раду са децом предшколског узраста.
Садржај предмета
Теоријска
настава
Ритмика и метрика - основни музички елементи: ритам, мелодија, темпо, динамика. Музика у физичкој култури - јединство музике и покрета (увежбавање покрета са музиком). Овладавање музикалношћу и изражајношћу покрета. Структура ритмичко-плесних активности. Плес као средство изражавања осећања. Историјат развоја народних плесова. Плесне зоне. Друштвени плес (стандардни, латиноамерички, северноамерички, савремени). Уметнички плес (балет-елементи технике). Спортски плес. Српски обичаји, прилике, поводи и места за плес. Обредни народни плесови. Световни народни плесови. Облици народних плесова - коло, леса (држање,подела). Етнолошке играчке зоне Србије.
Практична настава (вежбе, ДОН, студијски истражива-чки рад) "Методика увежбавања елемената ритмике. Вежбе без реквизита (ходање и трчање, замаси, скокови, окрети, равнотежни положаји, плесни кораци). Вежбе са реквизитима. Вијача- структурни елементи. Лопта - структурни елементи. Обруч – структурни елементи. Трака – структурни елементи. Чуњеви - структурни елементи. Методика увежбавања плеса. Друштвени плес (стандардни, латиноамерички, северноамерички, савремени): - стандардни – Бечки валцер, Полка, Енглески валцер, Чардаш, Фохстрот, Танго); - латино-амерички плесови – Румба, Самба, Џајв, Пасо добле, Ча-ча-ча; - уметнички плес (балет-елементи технике). Познавање традиционалних народних игара, и игара које су примерене деци предшколског узраста. Моравац (I, II и III), Чачак, Врањанка (Бело Ленче), Стара Влахиња (Стара Влајна). Композиција слободних састава са и без реквизита."
Литература
1 Поповић, Р. (1997). Ритмика и плесови у физичком васпитању, спорту, рекреацији и кинезитерапији. Приштина:Центар за мултидисциплинарна истраживања Факултета за физичку културу.
2 Радосавлјевић, Л. (1995). Ритмичко-спортска гимнастика у школи. Београд:Факултет физичке културе у Београду.
3 Благајац, С. (1995). Игра ми је храна – методика физичког васпитања деце предшколског узраста.Београд: Асоцијација „Спорт за све“.
4 Ђурковић, З. (1995). Методика физичког васпитања деце предшколског узраста. Шабац: Виша школа за образовање васпитача – Шабац.
5 Поповић, Р. (1998). Антрополошке детерминате успеха у ритмичко-спортској гимнастици. Ниш:СИА.
6 Костић, Р. (2001). Плес, теорија и пракса. Ниш: Графика Галеб.
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови
1 2      
Методе
извођења
наставе
Предавања уз коришћење мултимедија и интернета. Вежбе (у сали): демонстративни метод, аналитички, синтетички, комплексни метод.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе 70 Завршни испит 30
активност у току
предавања
10 писмени испит  
практична настава 10 усмени испит  
колоквијуми 25+25 практичан испит 30
семинари