120116П/ 120116P

Спецификација предмета за књигу предмета
Студијски програм  Васпитач деце предшколског узраста
Изборно подручје (модул)  
Врста и ниво студија Oсновне струковне студије-први ниво
Назив предмета Филозофија васпитања
Наставник (за предавања) Радовановић Ж. Саша
Наставник/сарадник (за вежбе) Манић С. Ивана
Наставник/сарадник (за ДОН)  
Број ЕСПБ 5 Статус предмета (обавезни/изборни) изборни
Услов  
Циљ
предмета
"да се студенти упознају са најважнијим филозофским теоријама образовања и васпитања. - да се уведу у разумевање односа филозофског становишта и проблема васпитања као питања о суштини човека и његовог пуног самоодређења. - да стекну увид у питања моралног и естетског васпитања. - да развију разумевање васпитних функција човека у оквиру односа васпитања и самоваспитања. - да се упознају са савременим кретањима у одређењу образовања (полуобразовање и необразовање) -да се упознају са различитим типовима аргументације о проблемима моралног васпитања."
Исход
предмета
По завршетку курса студенти ће бити оспособљени да: - тумаче и разматрају основна учења филозофије образовања и васпитања. - усвоје и примене терминологију из филозофије васпитања. - критички аргументују о основним проблемима васпитања. - дефинишу и објасне разлику између естетског и моралног васпитања. - да изложе и објасне значај самоваспитања у васпитању. - да процењују могућности примене основних идеја у свакодневној пракси.
Садржај предмета
Теоријска
настава
Садржај наставног плана обухвата основне проблеме и становишта у филозофији васпитања. Увођење у повесни приступ разматрања основних проблема васпитања у филозофији. Анализира се антички модел као основни и полазни. (проблеми васпитања од хомеровског до хеленистичког са нагласком на учења софиста, Сократа , Платона и Аристотела). Следеће тематске јединице су ренесансни појам васпитања uomo universalae (Пико де ла Мирандола). Проблем васпитања у веку просвећености (Џ. Лок, Ж. Ж. Русо, И. Кант), естетско васпитање Ф. Шилер, проблеми васпитања (Ф. Шелинг, С. Кјеркегор, Ф. Ниче, Џ. Дјуи, М. Шелер и Х.Г. Гадамер). Савремене идеје о полуобразованости (Т. Адорно) и необразованости (К. Лисман).
Практична настава (вежбе, ДОН, студијски истражива-чки рад) Дискусија, презентација одређених тема истраживања (групно или индивидуално), рад на тексту
Литература
1 Вернер; Јегер (1991), Paideia, Нови сад
2 Платон,(1983) Држава, Београд
3 Liessman, Konrad Paul (2008) Teorija neobrazovanosti, Zagreb
4 Philosophers on Education, (2005) edited by Ameliie Oksenberg Rorty, London/ New York.
5 Имануел Кант, (1974) ''Шта је просвећеност'' у Ум и слобода, Београд
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови
2 1      
Методе
извођења
наставе
Предавања, вежбе, коришћење литературе, примена савремених наставних метода, презентација индивидуалног рада, припрема за тестове и испитне вежбе
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе 50 Завршни испит 50
активност у току
предавања
20 писмени испит  
практична настава   усмени испит 50
колоквијуми 30    
семинари