120116Д/ 120116D

Спецификација предмета за књигу предмета
Студијски програм  Васпитач деце предшколског узраста
Изборно подручје (модул)  
Врста и ниво студија Oсновне струковне студије-први ниво
Назив предмета Еколошко образовање
Наставник (за предавања) Михајловић К. Невенка
Наставник/сарадник (за вежбе) Раичевић Г. Јелена
Наставник/сарадник (за ДОН)  
Број ЕСПБ 4 Статус предмета (обавезни/изборни) изборни
Услов  
Циљ
предмета
Студенти ће: - схватити основне еколошке појмове и појве; - разумети просторну и временску организацију еколошких макросистема и микросистема; - бити упознати са биогеохемијом, хомеостазом и популацијском динамиком; - бити свесни значаја климатских промена и њиховог утицаја на здраље; - схватити значај очувања драве пијаће воде; - препознавати проблеме везане за заштиту природних екосистема;
Исход
предмета
По успешном завршетку овог курса студенти би требало да: - дефинишу основне еколошке појмове; - праве разлику између динамике и стабилности екосистема; - објасне утицај абиотичких и биотичких фактора на животну средину; - разматрају значај примарне и секундарне продуктивности екосистема; - одреде редослед поступака потребних за рециклажу различитих материја; - саставе планове обележавања важних датума из еколошког календара.
Садржај предмета
Теоријска
настава
Упознавање са предметом, појам, циљ и задаци. Историјски развој екологије. Биосфера и биоразноврсност. Животна средина и екосистем. Динамика и стабилност екосистема. Еколошка ниша. Еколошки фактори - абиотички и биотички. Продуктивност екосистема. Ланац исхране. Трофичка пирамида. Примарна и секундарна продуктивност. Протицање енергије и кружење материје. Развој и еволуција екосистема. Човек и природа; облици угрожавања природе - глобалне промене, загађивање земљишта, загађивање вода, загађивање ваздуха. Заштита природних добара и угрожених врста наше земље.
Практична настава (вежбе, ДОН, студијски истражива-чки рад) Програмски задаци и садржаји у области екологије и заштите животне средине. Дефинисање тема. Методологија рада. Екологија на локалном, регионалном и општем нивоу. Просторна и временска организација. Биогеохемија, хомеостаза и популацијска динамика. Човек, биљни и животињски свет. Континентални екосистеми. Екосистеми копнених вода. Здрава пијаћа вода. Клима, климатске промене и утицај на здравље. Моторна возила и аерозагађење. Климатске промене и ефекат стаклене баште. Смањење штетног дејства и корисна употреба отпадног материјала. Рециклажа. Међународни еколошки календар. Програмирање и планирање обележавање важних датума из еколошког календара. Еколошки речник.
Литература
1 Стојановић, Трајковић: Живи свет око нас, Драгон, 2008.
2 Матановић,Веиновић:Еколошкоприродњачки водич,Савез педагошких друштава,Београд2001
3 Радојковић, Балог, Панић: Упознавање околине, приручник за васпитаче, 2009
4 Др Невенка Михајловић, Др Љубиша Михајловић:Методика упознавања околине,Пирот, 2011
5  
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови
2 1      
Методе
извођења
наставе
Настава је креативна и интерактивна. Предавања се одвијају вербалном и дијалошком методом, фронтално. Вежбе се одвијају у групама уз менторски систем рада, темељну анализу семинарских радова, изналажење нових идеја и неговање активне критичке дискусије. За предавања и вежбе се користе сва доступна средства и помагала. Консултације се одвијају једанпут недељно индивидуалним радом наставника са студентима. Вредновање рада студената обухвата све инструменте савремене методичке евалуације.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе 70 Завршни испит 30
активност у току
предавања
10 писмени испит  
практична настава 10 усмени испит 30
колоквијуми 30    
семинари 20