110516П/ 110516P

Спецификација предмета за књигу предмета
Студијски програм  Васпитач деце предшколског узраста
Изборно подручје (модул)  
Врста и ниво студија Oсновне струковне студије-први ниво
Назив предмета Увод у специјалну педагогију
Наставник (за предавања) Катарина Н. Томић
Наставник/сарадник (за вежбе) Лидија Д. Рилак
Наставник/сарадник (за ДОН)  
Број ЕСПБ 3 Статус предмета (обавезни/изборни) обавезни
Услов  
Циљ
предмета
Упознавање студената са појмом, настанком и развојем, предметом, основним теоријским и методолошким поставкама и гранама специјалне педагогије. Упознавање студената са значајем специјалне педагогије у процесу инклузивног васпитања и образовања деце са посебним васпитно-образовним потребама.
Исход
предмета
По завршеном курсу очекује се да студенти буду оспособљени да: - разумеју основне концепте везане за оштећења, инвалидитет и хендикеп; познају историјат развоја специјалне педагогије, уз разумевање базичних приступа инвалидности кроз различите епохе; - познају и разликују основне карактеристике различитих врста и степена оштећења; -познају и успешно примењују технике процене врсте и степена ометености; - разумеју значај интегративног приступа у специјалној едукацији и рехабилитацији; - користе терминологију специфичну за специјалну едукацију и рехабилитацију и успешно комуницирају користећи је, чиме демонстрирају разумевање основних концепата.
Садржај предмета
Теоријска
настава
Историјат специјалне педагогије. Циљеви, задаци и предмет специјалне педагогије. Положај специјалне педагогије унутар система педагошких, психолошких и медицинских наука. Научна подручја и гране специјалне педагогије. Оштећење, инвалидитет и хендикеп. Медицински и социјални приступ ометености. Развој терминологије. Етиологија и дијагностиковање ометености. Класификације ометености. Квебешка класификација ситуације хендикепа. Положај особа са инвалидитетом у Србији. Интеграција и инклузија. Методе специјалне педагогије.
Практична настава (вежбе, ДОН, студијски истражива-чки рад) Систем друштвене бриге, васпитања и образовања деце са сметњама у развоју - историјски развој. Савремени приступи у интегралној рехабилитацији. Превенција и рана интервенција - значај и организација. Фактори ризика за појаву ометености у развоју. Врсте ометености. Вишеструка ометеност. Састав и улога стручног тима за детекцију и дијагностику. Рана рехабилитација-рани третман. Фазе и основни елементи раног третмана. Васпитање и образовање деце са развојним сметњама. Установе за третман и рехабилитацију. Основе олигофренологије. Основе соматопедије. Основе тифлологије. Основе сурдологије. Основе логопедије. Основе етопедије.
Литература
1 Стошљевић, М. (1998). Увод у дефектологију. Београд: Дефектолошки факултет.
2 Славнић, С. И Веселиновић, И. (2016). Увод у дефектологију. Београд: ФАСПЕР.
3 Глигоровић, М. (ур.)(2015). Протокол за процену едукативних потенцијала деце са сметњама у развоју. Београд: ФАСПЕР.
4 Рапаић, Д. (2016). Теоријска и практична разматрања специјалне едукације и рехабилитације. Београд: ФАСПЕР.
5 Бројчин, Б. (2013). Инклузивна едукација. Београд: ФАСПЕР.
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови
1 1      
Методе
извођења
наставе
Екс катедра. Менторски рад. Рад у малим групама. Индивидуалан рад. Интерактивне методе. Дискусија. Дијалог. Самосталан истраживачки рад. Акционо (есеји, тема).
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе 70 Завршни испит 30
активност у току
предавања
10 писмени испит  
практична настава 15 усмени испит 30
колоквијуми 30    
семинари 15