110316П/ 110316P

Спецификација предмета за књигу предмета
Студијски програм  Васпитач деце предшколског узраста
Изборно подручје (модул)  
Врста и ниво студија Oсновне струковне студије-први ниво
Назив предмета Општа педагогија
Наставник (за предавања) Липовац М. Власта
Наставник/сарадник (за вежбе) Пљакић Д. Горан
Наставник/сарадник (за ДОН)  
Број ЕСПБ 4 Статус предмета (обавезни/изборни) обавезни
Услов  
Циљ
предмета
Упознавање студентa са основним педагошким појмовима, плурализмом схватања васпитања као предмета педагогије; Проучавање настанка и развоја педагошке науке и значај мултидисциплинарног проучавања васпитања; могућности и границе у васпитању, оспособљавање за трансфер наученог у практичне педагошке поступке.
Исход
предмета
Студенти ће набројати пет педагошких појмова који су потребни за решавање проблема у васпитању, студензи ће сумирати своје ставове о критичкој теорији васпитањ, студенти ће образложити своје ставове о педагогији у систему наука као и однос према другим наукама, студенти ће дизајнирати компоненте васпитања применом васпитних метода.
Садржај предмета
Теоријска
настава
Порекло, корени и извори васпитања; Васпитање као друштвена и људска делатност; Основни и други педагошки појмови (категорије); Педагогија као наука о васпитању (критичка теорија васпитање); Педагогија у систему хуманистичких наука и њен однос према другим наукама; Однос педагошке теорије и васпитне праксе; Могућнос и границе васпитања; Циљ и задаци васпитања у одређивању и проучавању циља; Васпитне методе; Koмпоненте васпитања-инттелектуално, морално, физичко,естетско и радно васпитање.
Практична настава (вежбе, ДОН, студијски истражива-чки рад) Развијање компетентности студената за(интер) активни васпитни процес-васпитна улога, организаторска, партнерска, мотивациона , евалуаторска, сазнајно-дијагностичка, креатор емоционално-социјалне климе, кроз одређене комуникацијске вештине и повезивање са садржајима опште педагогије-презентације, тимски рад, радионичарски рад, панел дискусије, рад у малим групама, партнерски рад.
Литература
1 Грандић, Р. (2004). Увод у педагогију, Нови Сад: СПДВ,
2 Трнавац, Н. Ђорђевић, Ј. (2002). Педагогија, Београд: Научна књига,
3 Гудјонс,Х. (1994). Педагогија-Темељна знања, Загреб: Едука,
4 Милат, Ј. (2005). Педагогија-теорија оспособљавања, Загреб, Школска књига.
5 Потоњак, Н. (2003). ХХ век „Век детета, век педагогије“, Нови Сад: СПДВ,
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови
2 1      
Методе
извођења
наставе
Интерактивна предавања уз коришћење савремених средстава видео презентација, Вежбања – интерактивне методе практичне наставе, рад у малим групама и презентације резултата рада, компаратине дискусије, тимски рад,; индивидуалне и групне презентције;
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе 70 Завршни испит 30
активност у току
предавања
5 писмени испит  
практична настава 10 усмени испит 30
колоквијуми 40    
семинари 15